rubicon

A csehszlovák revizionisták étvágya

Amiről egy térkép árulkodik
2 perc olvasás

1946. február 6. és 10. között Prágában folytatódtak az előző év decemberében megkezdett tárgyalások a magyar és a csehszlovák kormány képviselői között a két ország kapcsolatainak rendezéséről, illetve a nemzetiségi feszültségek lakosságcsere útján történő enyhítéséről. A Gyöngyösi János külügyminiszter által vezetett magyar küldöttségnek tagja volt a minisztérium sajtóelőadója, egyben a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Farkas Lehel is, aki a delegáció hazautazása után – valószínűleg az MTI részére – színes, összefoglaló tudósítást készített a tárgyalásokról és Prágában szerzett benyomásairól, élményeiről. Ebben a tudósításban olvasható az alábbi beszámoló.

Egy-két szó a cseh re­vi­zio­niz­mus­ról

Prá­ga egyik fő­ut­cá­já­ban, a Na­rod­ni Tri­dá­ban, pon­to­sab­ban egy sza­bó­üz­let­ben a „Cseh­szlo­vá­kia igaz­sá­gos ha­tá­raiért har­co­ló szö­vet­ség” óriá­si mé­re­tű tér­ké­pe lát­ha­tó, amely Kö­zép-Eu­ró­pát a cse­hek és a szlo­vá­kok mi­kén­ti elosz­lá­sát fel­tün­te­tő mó­don áb­rá­zol­ja. Az et­ni­kai tér­kép mel­lett egy má­sik tér­kép is lát­ha­tó, ame­lyen az új Cseh­szlo­vá­kia ha­tá­rait a kö­vet­ke­ző­kép­pen ál­la­pí­tot­ták meg: a ha­tár Dé­vény­től dél­re for­dul és Sop­ront, va­la­mint Szom­bat­helyt be­ke­be­lez­ve, észak­ke­le­ti

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.