rubicon

A bethleni konszolidáció és a zsidókérdés

7 perc olvasás
Ma­gyaror­szá­gon az 1920-as évek ele­jé­re lát­vá­nyo­san és erő­tel­je­sen te­ret nyert az an­ti­sze­mi­tiz­mus. Az év­ti­zed má­so­dik har­ma­dá­ban le­zaj­ló kon­szo­li­dá­ció vi­szont együtt járt a zsi­dó­el­le­nes meg­nyil­vá­nu­lá­sok és moz­gal­mak erő­tel­jes vissza­szo­ru­lá­sá­val. A Beth­len-kor­mány ki­fe­je­zet­ten ar­ra tö­re­ke­dett, hogy de­monst­ra­tív lé­pé­sek­kel, pozí­ciók jut­ta­tá­sá­val meg­nyer­je a ma­ga szá­má­ra a ha­zai zsi­dó­sá­got. A kor­mány­zat kö­ze­le­dé­si kí­sér­le­tei megér­tés­re ta­lál­tak a zsi­dó­ság egy ré­szé­nél. Ők jog­gal bíz­tak ab­ban, hogy a beth­le­ni po­li­ti­ka – a szá­zad ele­ji hagyományok­hoz vissza­nyúl­va – hoz­zá­já­rul po­li­ti­kai-közéle­ti egyen­jo­gú­sí­tá­suk­hoz, in­teg­rá­ló­dá­suk­hoz.
 

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta