rubicon

A betelepítéstől a kitelepítésig

A magyarországi németek századai
4 perc olvasás

Né­met be­ván­dor­lás­ról és be­te­le­pü­lés­ről már Gé­za fe­je­de­lem ko­rá­tól be­szél­he­tünk, s bár en­nek in­ten­zi­tá­sa és te­rü­le­ti ki­ter­je­dé­se erő­sen vál­to­zó volt, az bi­zo­nyos, hogy a 10. szá­zad vé­gé­től a né­met je­len­lét fo­lya­ma­tos­nak te­kint­he­tő. Az el­ső jö­ve­vé­nyek lo­va­gok és szer­ze­te­sek vol­tak, akik szí­ve­sen hoz­tak ma­guk­kal né­met alatt­va­ló­kat, s őket bir­to­kaik­ra te­le­pí­tet­ték. Az ezt kö­ve­tő hul­lám­ban már vá­ros­la­kó kéz­mű­ve­sek, ke­res­ke­dők, bá­nyá­szok stb. is nagy szám­ban ér­kez­tek, akik a ma­gyar vá­ros­fej­lő­dést nagy­mér­ték­ben elő­se­gí­tet­ték.

Je­len­tő­sebb cso­port­jai­kat már ural­ko­dóink te­le­pí­tet­ték be: a 12. szá­zad kö­ze­pén el­ső­sor­ban Raj­na-vi­dé­kie­ket és fland­riaia­kat Er­dély­be az er­dők ir­tá­sá­hoz és a föld­mű­ve­lés it­te­ni meg­te­rem­tés­hez, va­la­mint a ku­nok el­le­ni ha­tár­vé­de­lem meg­szer­ve­zé­sé­hez, 1224-ben pe­dig II. And­rás év­szá­za­dok­ra ren­dez­te a (hi­bá­san) szá­szok­nak ne­ve­zet­tek hely­ze­tét a Nagy sza­bad­ság­le­vél­ben (And­re­a­num) a Ki­rály­föl­dön. A Sze­pes­ség­ben az 1180-as évek­ben le­te­le­pí­tett szá­szok va­ló­já­ban al­né­me­tek vol­tak, az ő ki­vált­sá­gai­kat az 1271. évi sza­bad­ság­le­vél­ben rög­zí­tet­ték. A Fel­vi­dé­ken er­re az idő­re te­he­tő a nyu­ga­ti (Po­zsony kör­nyé­ki) és a bá­nya­vá­ro­si né­met kö­zös­sé­gek kiala­ku­lá­sa is. Fo­lya­ma­tos volt a né­met be­te­le­pü­lés az oszt­rák her­ceg­sé­gek men­ti nyu­gat-­du­nán­tú­li fal­vak­ba, ezen a vi­dé­ken (nagy­já­ból a mai Bur­gen­land te­rü­le­tén) már a 15. szá­zad ele­jé­re ma­gyar–né­met ke­vert né­pes­ség ala­kult ki. A kö­zép­ko­ri Ma­gyaror­szág 15. szá­za­di 3,5-4,5 mil­lió kö­rü­li né­pes­ségé­ből fel­te­he­tően száz­ezer fe­let­ti le­he­tett a né­me­tek szá­ma.

[sub_article=3925]

A tö­rök ko­ri há­bo­rúk kö­vet­kez­té­ben sok he­lyütt el­nép­te­le­ne­dett or­szág új­ra­be­né­pe­sí­té­sét Kol­lo­nich gróf 1689-ben be­ter­jesz­tett ter­vei alap­ján je­len­tős arány­ban né­met te­le­pe­sek­kel va­ló­sí­tot­ták meg, akik Né­metor­szág dé­li, dél­nyu­ga­ti ré­szé­ből ér­kez­tek, s a ma­gya­rok ál­ta­lá­ban svá­bok­nak ne­vez­ték őket. A te­le­pí­tést az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.