rubicon

A Benelux pártrendszer

7 perc olvasás
Az intézményesített kulturális és ideológiai pluralizmus egyik legsajátosabb mintázatának Ausztria és Svájc mellett a Benelux országok adtak – és részben még ma is adnak – otthont. A szervezett politikai szubkultúrák, vagy más néven „oszlopok”, a pártrendszert is meghatározták A hosszú évtizedeken keresztül.
A Be­ne­lux ál­la­mok­ban a párt­ver­seny a hu­sza­dik szá­zad túl­nyo­mó ré­szé­ben há­rom­pó­lu­sú volt. Mo­rá­lis kér­dé­sek­ben a li­be­rá­li­sok fog­lal­ták el a kö­zép­ső he­lyet a szo­ciál­de­mok­ra­ták és a ke­resz­tény­de­mok­ra­ták kö­zött, míg gaz­da­sá­gi kér­dé­sek­ben a ke­resz­tény­de­mok­ra­ták játsz­hat­ták a cent­rum­párt sze­re­pét. A skan­di­náv or­szá­gok­tól és Ang­liá­tól el­té­rően te­hát a szociál­de­mok­ra­ta balol­dal­lal szem­ben a job­bol­da­lon nem sze­ku­lá­ris kon­zer­va­tív, ha­nem ke­resz­tény­de­mok­ra­ta pár­tok áll­tak. Ugyan­csak meg­kü­lön­böz­te­ti ezt a régiót a li­be­rá­lis pár­tok kü­lön­le­ge­sen nagy sú­lya. A gaz­da­sá­gi és a kul­tu­rá­lis bal-­jobb ke­reszt­be­met­szé­se miatt a Be­ne­lux párt­rend­sze­rek alap­ve­tően két­di­men­ziós rend­sze­rek­nek te­kint­he­tők. Bel­gium­ban azonban a nyel­vi megosz­tott­ság miatt há­rom­di­men­ziós párt­rend­szer­ről be­szél­he­tünk.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.