rubicon

1848–1849 legendái

Újratermelődő tévhitek
25 perc olvasás

1848–1849 tör­té­ne­te ma már a ma­gyar nem­ze­ti mi­to­ló­gia egyik meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű fe­je­ze­te. Mí­tosz ez, hi­szen te­le van csil­lo­gó és drá­mai je­le­ne­tek­kel, fé­le­lem és gáncs nél­kü­li lo­va­gok­kal és hű­sé­ges szol­gák­kal; míg a má­sik ol­da­lon csel­szö­vők­kel és áru­lók­kal, es­kü­sze­gők­kel és ban­di­ták­kal. A 19. szá­za­di ké­pes al­bu­mo­kat la­poz­va mint­ha egy nagy, többfel­vo­ná­sos drá­ma szín­ké­peit lát­nánk. 

Mint min­den mí­tosz, 1848–1849 tör­té­ne­te is igaz és ha­mis ele­mek­ből állt és áll. A mí­tosz­te­rem­tés már a „nagy év” nap­jai­ban megin­dult, hi­szen nincs az a va­ló­ság, amely le­gen­da­ként ne le­het­ne még szebb. Így szü­le­tett meg a Nem­ze­ti Mú­zeum lép­cső­jén a Nem­ze­ti dalt sza­va­ló Pe­tő­fi mí­to­sza; így adott egy de­rék pony­va­író Kos­suth szá­já­ba imát a ká­pol­nai csa­ta­té­ren s egy má­sik az or­so­vai Du­na-par­ton; s így lett a ma­gyar sza­bad­ság­harc ta­lán leg­jobb had­ve­zé­ré­ből, Gör­gei­ből Vö­rös­mar­ty lant­ján „si­lány gaz­em­ber, – ki e ha­zát elad­ta cu­da­rul”.

1848–1849-nek azon­ban nem­csak „po­zi­tív”, ha­nem „ne­ga­tív” mí­to­szai is van­nak. Ezek lé­nye­gé­ben a ve­re­ség okoz­ta nem­ze­ti csa­ló­dás miatt ke­let­kez­tek, s azt su­gall­ták, hogy „va­la­hol utat té­vesz­tet­tünk”; azaz a ve­re­ség azért kö­vet­ke­zett be, mert a nem­zet ve­zé­rei már a kez­de­tek kez­de­tén olyan hi­bá­kat kö­vet­tek el, ame­lyek elő­re­ve­tí­tet­ték a tra­gi­kus vé­get.

Szé­che­nyi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.