rubicon

„Van egy ál­mom”

Martin Luther King Amerikája
11 perc olvasás

Mar­tin Lu­ther King (1929–1968) ame­ri­kai fe­ke­te bap­tis­ta lel­kész, a szí­nes bő­rű ame­ri­kaiak egyen­jo­gú­sá­gáért in­dí­tott pol­gár­jo­gi moz­ga­lom ka­riz­ma­ti­kus ve­ze­tő­je és hő­se, a moz­ga­lom leg­ne­ve­sebb ál­do­za­ta. Az ame­ri­kai Dé­len sze­mé­lye­sen is meg­ta­pasz­talt tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­sá­gok, a fa­ji egyen­lőt­len­ség min­den­na­pos gya­kor­la­ta tet­te a jám­bor lel­kű pa­pot a fa­ji egyen­jo­gú­ság békés, de el­szánt har­co­sá­vá. Az erő­szak­men­tes küz­del­met hir­det­te és gya­ko­rol­ta, fi­lo­zó­fiá­ja Ma­hat­ma Gan­dhi in­diai britel­le­nes moz­gal­má­nak esz­méi­vel ro­ko­ní­tható. A békés tün­te­té­sek, a nagy­sza­bá­sú de­monst­rá­ciók, a boj­kot­tok, a tö­me­ges em­be­ri vé­le­mény­ki­fej­tés köz­vet­len ha­tá­sá­ban hitt, be­szé­dei és köny­vei meg­győ­zőere­jé­ben bí­zott. Egyi­ke volt a leg­ha­tá­so­sabb ame­ri­kai szó­no­kok­nak. El­ve­tet­te a „Fe­ke­te Hatalom” of­fen­zív stra­té­giá­ját, felemel­te sza­vát a há­bo­rúk, így a viet­na­mi há­bo­rú el­len is, az em­be­ri jo­gok, az em­be­ri sza­bad­ság har­co­sa lett. Szü­le­tés­nap­ja ma ame­ri­kai nem­ze­ti ün­nep, az egyet­len szö­vet­sé­gi ün­nep, amely egy fe­ke­te bő­rű ame­ri­kai­ra em­lé­kez­tet és em­lé­ke­zik.

Az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.