rubicon

Út a háborúhoz

Dokumentumösszeállítás
21 perc olvasás
Ferenc József osztrák császár levele II. Vilmos német császárhoz, 1914. jú­lius 3. 

[…] eset­leg le­he­tet­len lesz be­bi­zo­nyí­ta­ni a szerb kor­mány ré­szes­sé­gét [a sza­ra­je­vói me­rény­let­ben]. De lé­nye­gi­leg nem le­het ké­tel­ked­ni ab­ban, hogy a szerb kor­mány po­li­ti­ká­ja a dél­szláv né­pek egye­sí­té­sé­re és en­nek kö­vet­kez­té­ben a Habs­burg-ház bir­to­kai el­len irá­nyul. Kor­má­nyom tö­rek­vé­sei­nek a jö­vő­ben Szer­bia el­szi­ge­te­lé­sé­re és ki­seb­bí­té­sé­re kell irá­nyul­nia […] A Szer­biát tő­lünk el­vá­lasz­tó el­len­té­tek kiegyen­lí­té­sé­re töb­bé gon­dol­ni sem le­het […] Szer­biát mint po­li­ti­kai ha­tal­mi té­nye­zőt el kell tá­vo­lí­ta­ni a Bal­kán­ról.

Jagow külügyi államtitkár levele a londoni német nagykövethez, 1914. jú­lius 6.

[…] Alap­já­ban vé­ve Oroszor­szág még nincs fel­ké­szül­ve. Fran­ciaor­szág és Ang­lia sem kí­ván­ja most a há­bo­rút. Min­den mérv­adó fel­te­vés sze­rint Oroszor­szág né­hány év múl­va fel­ké­szül­ten áll. Ak­kor túl­súly­ba ke­rül ve­lünk szem­ben ka­to­nái­nak nagy szá­má­val; ak­kor­ra kiépí­ti ke­le­ti-ten­ge­ri flot­tá­ját és el­ké­szül­nek stra­té­giai vas­út­jai […] Köz­ben a mi cso­por­tunk egy­re gyen­gébb lesz […] Nem aka­rok pre­ven­tív há­bo­rút, de ha al­ka­lom kí­nál­ko­zik a harc­ra, nem sza­bad el­sza­lasz­ta­nunk. 

Bethmann Hollweg kancellár távirata Tschirschky nagykövethez, 1914. jú­lius 6.

Az oszt­rák–ma­gyar nagy­kö­vet teg­nap ad­ta át Fe­renc Jó­zsef császár bi­zal­mas le­ve­lét a csá­szár­nak, amely oszt­rák–ma­gyar szem­pont­ból mu­tat­ja be a je­len­le­gi hely­ze­tet, és fel­so­rol­ja azokat a rend­sza­bá­lyo­kat, ame­lye­ket Bécs vég­re akar haj­ta­ni. […] ami Szer­biát il­le­ti, Őfel­sé­ge ter­mé­sze­te­sen nem avat­koz­hat be a most fo­lyó vi­tá­ba Auszt­ria–Ma­gyaror­szág és ezen or­szág kö­zött, mert ez nem tar­to­zik il­le­té­kes­sé­gi kö­ré­be. Fe­renc Jó­zsef császár azon­ban to­vább­ra is biz­tos le­het ab­ban, hogy Őfel­sé­ge hű­sé­ge­sen áll Auszt­ria–Ma­gyaror­szág mel­lett, amint ezt ré­gi ba­rát­sá­ga és szö­vet­sé­ge­si kö­te­le­zett­sé­gei meg­szab­ják.

Conrad von Hötzendorf az 1914. július 7-i osztrák-magyar közös minisztertanács üléséről

Tárgy: A bosz­niai hely­zet. A Szer­bia el­le­ni dip­lo­má­ciai fel­lé­pés

Az el­nök meg­nyit­ja az ülést, és be­je­len­ti: a mi­nisz­ter­ta­ná­csot azért hív­ták össze, hogy meg­vi­tas­sák azo­kat a rend­sza­bá­lyo­kat,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.