rubicon

Turbán, tugra, tulipán

Oszmán-török sajátosságok
7 perc olvasás
A szultán öltözéke

A szul­tá­nok öl­tö­zé­két év­szá­za­do­kon ke­resz­tül pon­tos előírá­sok sze­rint ke­zel­ték. Tör­vény­ho­zó Szu­lej­mán ha­lá­la után az el­ha­lá­lo­zott vagy meg­buk­ta­tott szul­tá­nok tel­jes ru­há­za­tát nagy zsá­kok­ba he­lyez­ték, felira­toz­ták, le­pe­csé­tel­ték és a fegy­ver­tár rak­tá­rai­ban őriz­ték. Ezért ma a Top­ka­pi ­pa­lo­tá­ban ta­lál­ha­tó a vi­lág egyik leg­gaz­da­gabb ru­ha­gyűj­te­mé­nye.

A kaf­tán volt a hi­va­ta­los szer­tar­tá­so­kon vi­selt ru­há­zat leg­fon­to­sabb ele­me, amely­nek sa­já­tos, szim­bo­li­kus ér­té­ket tu­laj­do­ní­tot­tak. Ezért kül­dött a szul­tán kaf­tánt kül­föl­di ven­dé­gei­nek és a szö­vet­sé­ge­sek dip­lo­ma­tái­nak. A drá­ga anya­gok­ból ké­szí­tett öl­tö­zék azt je­lez­te, hogy a szul­tán meg­be­csü­li a vi­se­lő­jét. A szul­tá­ni kaf­tá­no­kat a pa­lo­ta előírá­sai­nak meg­fe­le­lően, csá­szá­ri ter­ve­zők mű­he­lyei­ben ké­szült ter­vek alap­ján varr­ták meg. E csá­szá­ri ter­ve­zők az Ehl­-i Hi­ref céh tag­jai vol­tak. Ha a pa­lo­ta var­ro­dái­nak túl sok mun­ká­juk volt, isz­tam­bu­li vagy bur­szai mű­he­lye­ket kér­tek fel a kaf­tá­nok el­ké­szí­té­sé­re. Bár­sony­ból, ezüst­szá­lak­kal át­szőtt szö­vet­ből, bro­kát­ból és se­lyem­ből ké­szül­tek, ta­fo­ta, filc, há­zi­szőt­tes és gyap­jú fel­hasz­ná­lá­sá­val. Egyes kaf­tá­no­kat itá­liai bár­sony­ból varr­tak.

A szul­tá­nok két kaf­tánt vi­sel­tek, egy bel­sőt és egy kül­sőt. Az arany- és ezüst­szá­lak­kal át­szőtt kül­ső kaf­tán uj­ja egé­szen a ké­zig ért. A bel­ső kaf­tán ál­ta­lá­ban gal­lér és uj­jak nél­kül ké­szült, elöl nyi­tott volt, ol­da­lán ha­sí­tott. A fel­ső­ru­há­zat alatt buggyos nad­rá­got vi­sel­tek, mely­nek szé­les fel­ső ré­szét dí­szes öv tar­tot­ta. Csiz­máik tér­dig ér­tek.

A szul­tá­nok „ta­liz­mán­in­get” is hord­tak, amely­nek kül­se­jén a Ko­rán­ból vett idé­ze­tek vé­del­mez­ték őket a be­teg­ség­től és a ve­re­ség­től. El­ké­szí­té­sük há­rom-négy évet vett igény­be. Az anya­go­kat De­niz­li vá­ro­sá­ból hoz­ták, a ver­se­ket és imá­kat pe­dig a leg­kü­lön­bö­zőbb min­ták sze­rint ren­dez­ték el. 

A szul­tá­nok fej­dí­szei is lát­vá­nyo­sak vol­tak. A fe­jet Allah irán­ti tisz­te­let­ből kel­lett el­ta­kar­ni, még­pe­dig olyan fej­fe­dő­vel, amely nem

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.