rubicon

Túlvilági utazások Homérosztól az orphikáig

13 perc olvasás
A ha­lál­ról úgy gon­dol­juk, ha már úgyis el kell jön­nie ér­tünk, jöj­jön el mi­nél ké­sőbb, hogy to­vább él­vez­hes­sük föl­di nap­jain­kat. Ezt olyan ter­mé­sze­tes­nek vesszük, hogy meg­le­pő­dünk, ha ki­de­rül, nem min­den­ki gon­dol­ko­dik így. A gö­rög­ség az arc­hai­kus és a klasszi­kus kor­ban pél­dául egé­szen más­ként fo­gal­maz­ta meg, me­lyik kor a leg­jobb a ha­lál­ra.
A leg­jobb kor a ha­lál­ra

Szo­phok­lész az Oi­di­pusz Ko­ló­nosz­ban cí­mű tra­gé­diá­já­ban azt ál­lít­ja, a leg­jobb az, ha meg sem szü­le­tünk, de ha mégis meg­lát­juk a nap­vi­lá­got, ak­kor va­gyunk sze­ren­csé­sek, ha mi­nél ha­ma­rabb meg­ha­lunk (1224–1227):

„Nem szü­let­ni a leg­na­gyobb bol­dog­ság, de a má­so­dikMeg­szü­let­ve ha­mar megintVissza­süllyed­ni ahon­nanjö­vünk.”

(Ba­bits Mi­hály for­dí­tá­sa)

Az öreg­sé­get, a megöre­ge­dést ugyanak­kor a leg­na­gyobb csa­pás­ként ír­ják le a gö­rög köl­tők. Ti­thó­nosz tör­té­ne­te ezt a vé­le­mé­nyü­ket fog­lal­ja össze tö­mö­ren. A tró­jai ki­rály­fi­ba be­le­sze­re­tett Éósz, a haj­nal

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.