rubicon

Tisztesség és bizalom

Mi lesz veled, történelem tantárgy?
27 perc olvasás

Tisz­tes­ség és bi­za­lom – ez a két té­ma min­den or­szág­ban és min­den idő­szak­ban fon­tos és iz­gal­mas. Ám a posztszo­cia­lis­ta át­me­net idő­sza­ká­ban ta­lán még na­gyobb a je­len­tő­sé­ge és ta­nul­má­nyo­zá­sa még éle­sebb ki­hí­vás, mint má­sutt és más­kor. Ez kész­tet­te a Col­le­gi­um Bu­da­pes­tet, ezt a nem­zet­kö­zi in­ter­disz­cip­li­ná­ris ku­ta­tó­in­té­ze­tet ar­ra, hogy szé­les kö­rű ku­ta­tást kez­de­mé­nyez­zen a cím­ben jel­zett té­mák vizs­gá­la­tá­ra. Szá­mos szak­ma – köz­gaz­da­ság-tu­do­mány, po­li­ti­ka­tu­do­mány, szo­cio­ló­gia, jog­tu­do­mány, ant­ro­po­ló­gia és po­li­ti­kai fi­lo­zó­fia – mű­ve­lői a vi­lág 17 or­szá­gá­ból fog­tak össze, hogy ki­cse­rél­jék ta­pasz­ta­la­tai­kat és leír­ják gon­do­la­tai­kat. Elő­ször 2003. áp­ri­lis 5-én a Be­szé­lő és a Ru­bi­con szer­kesz­tő­sé­ge ál­tal tör­té­ne­lem­ta­ná­rok szá­má­ra ren­de­zett Eu­ró­pai Unió: Ér­dek- és ér­ték­kö­zös­ség kon­fe­ren­cián tar­tot­tam előadást a cím­ben jel­zett té­má­ról. Er­re a szó­be­li előadás­ra épül az itt köz­zé­tett írás. A fo­gal­ma­zás so­rán nem tö­re­ked­tem szi­go­rú aka­dé­miai ta­nul­mány ki­dol­go­zá­sá­ra, ha­nem igye­kez­tem meg­tar­ta­ni az élő­be­széd stí­lu­sát.

A je­len cikk szel­le­mi hát­te­rét

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.