rubicon

Teljes leszerelés vagy munkáshadsereg?

A Károlyi-kormány kísérletei egy ütőképes haderő felállítására
18 perc olvasás

A Ká­ro­lyi-kor­mány rö­vid mű­kö­dé­sé­nek egyik legel­lent­mon­dá­so­sabb és leg­vi­ta­tot­tabb ele­me két­ség­kí­vül a ka­to­na­po­li­ti­ka volt. A pol­gá­ri de­mok­ra­ti­kus for­ra­da­lom ve­ze­tőit bí­rá­ló, job­bá­ra pub­li­cisz­ti­kai írá­sok ál­ta­lá­ban a ve­ze­tők pa­ci­fiz­mu­sát tet­ték – rész­ben vagy egész­ben – fe­le­lős­sé az ütő­ké­pes had­erő fel­ál­lí­tá­sá­nak el­mu­lasz­tá­sáért. A for­rá­sok vizs­gá­la­ta nyo­mán azon­ban a kor­szak ka­to­na­po­li­ti­ká­já­ról en­nél jó­val ár­nyal­tabb, 1918 no­vem­be­re és 1919 már­ciu­sa kö­zött fo­lya­ma­to­san vál­to­zó kép raj­zo­ló­dik ki előt­tünk. 

Lin­der Bé­la és a pa­ci­fiz­mus

A Ká­ro­lyi-kor­mány el­ső, leg­hír­hed­tebb és egy­ben leg­rö­vi­debb ideig hi­va­tal­ban ma­ra­dó ha­dügy­mi­nisz­te­re Lin­der Bé­la volt. Lin­der tü­zér törzs­ka­ri alez­re­des­ként szol­gált az el­ső vi­lág­há­bo­rú­ban, és harc­té­ri ta­pasz­ta­la­tai nyo­mán na­gyon ha­mar meg­győ­ző­dé­ses pa­ci­fis­tá­vá vált. Mi­nisz­te­ri ki­ne­ve­zé­sé­nek pon­tos kö­rül­mé­nyei kö­rül sok a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.