rubicon

Teleki László halála

21 perc olvasás
Hogy ki volt Ma­y­er György, a szű­kebb fo­to­g­rá­fus­szak­ma tör­té­ne­té­nek ku­ta­tóit ki­vé­ve alig­ha tud­ja tu­cat em­ber széles e ha­zá­ban. És mégis, a kri­mi­na­lisz­ti­ka ha­zai tör­té­ne­té­ben örök­re fenn­ma­rad a ne­ve, mert ő ké­szí­tet­te a rend­őri nyo­mo­zást kí­sé­rő el­ső fény­kép­fel­vé­te­le­ket a ma­gyar bűn­ül­dö­zés tör­té­ne­té­ben. 1861. má­jus 8-án reg­gel kap­ta meg az or­szág el­ső nagy­üze­mi mód­sze­rek­kel dol­go­zó fény­ké­pé­sze Pest vá­ros fő­ka­pi­tá­nyá­nak, Thaisz Elek­nek az üze­ne­tét, hogy sies­sen azon­nal a Szer­vi­ta tér 2. szá­mú ház­ba, ahol a má­so­dik eme­le­ten, a lép­cső­től jobb­ra eső egyik szo­bá­ban kel­lett a „fé­nyir­dai le­vé­tel­nek” meg­tör­tén­nie. A pad­lón a 19. szá­za­di ma­gyar tör­té­ne­lem egyik leg­ne­ve­ze­te­sebb alak­ja fe­küdt – hol­tan.

Te­le­ki Lász­ló gróf an­nak a kiemel­ke­dő te­het­sé­gek­ben bő­vel­ke­dő köz­ne­me­si po­li­ti­kus­cso­port­nak volt egyik

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta