rubicon

Szent Odilo

Az ezredik év clunyi apátja
10 perc olvasás

A Szent Ist­ván ko­rá­ból fenn­ma­radt ke­vés írá­sos em­lék kö­zül az egyik legér­de­ke­sebb Odi­lo apát le­ve­le a ma­gyar ki­rály­hoz. A bur­gun­diai Cluny ben­cés mo­nos­to­rá­nak ve­ze­tő­je – aki egyéb­ként önélet­raj­zá­ban is megem­lí­ti a nem­rég még po­gány ma­gya­rok ke­resz­tény ural­ko­dó­ját – ko­ráb­bi le­vél­vál­tás­ra utal, és tá­jé­koz­tat­ja Ist­vánt a „clu­nyi ko­los­to­rok szö­vet­sé­gé­ről”. E fon­tos for­rást a tör­té­né­szek ed­dig úgy ma­gya­ráz­ták, hogy ál­lam- és egy­há­za­la­pí­tó ki­rá­lyunk a szer­ze­tes­ség ak­kor­tájt „leg­mo­der­nebb” vál­to­za­tát, a clu­nyi re­form­moz­gal­mat ho­no­sí­tot­ta meg Ma­gyaror­szá­gon. Ma már a ku­ta­tók vi­tat­ják ezt az ér­tel­me­zést, mond­ván, hogy más – lo­ta­rin­giai (Gor­ze) és dél-­itá­liai (Mon­te-­Cas­si­no, Ros­sa­no) – szel­le­mi ha­tá­sok is be­fo­lyá­sol­ták a ma­gyaror­szá­gi szer­ze­tes­ség és ke­resz­tény lel­ki­ség kiala­ku­lá­sát. Két­ség­te­len azon­ban, hogy az ez­re­dik év leg­szer­ve­zet­tebb ko­los­tor­szer­ve­ze­te a Cluny re­form­jait adop­tá­ló ben­cés mo­nos­to­rok szö­vet­sé­ge volt, mely az egész ke­resz­tény vi­lá­got be­há­lóz­ta. E con­fe­de­ra­tio élén Cluny apát­ja állt, aki­nek ha­tal­ma a ró­mai pá­páé­val ve­te­ke­dett, sőt azt felül is múl­ta. Odi­lo és Ist­ván le­ve­le­zé­se nem a magyar

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.