rubicon

Szent István lovagjai

A rendalapítás képzőművészeti forrásai
4 perc olvasás
A Szent Ist­ván-rend el­ső ado­má­nyo­zá­sa 1764. má­jus 6-án

Mar­tin van Me­y­tens mű­he­lye, 1768, Bécs, Schön­brunn

A fest­mé­nyen a bé­csi Hof­burg­ban 1764. má­jus 6-án le­zaj­lott rend­ala­pí­tá­si ün­nep­ség pon­tos áb­rá­zo­lá­sát lát­juk. A négy lép­cső­fok­kal kiemelt, bal­da­chi­nos tró­non Má­ria Te­ré­zia ül a Szent Ist­ván-rend nagy­mes­te­ri dísz­ru­há­já­ban, és az előt­te tér­de­lő Hatz­feld gróf nya­ká­ba he­lye­zi a rend arany­lán­cát. Az emel­vény előtt bal­ra, egy­há­zi öl­tö­zet­ben áll az el­ső ado­má­nyo­zott és a rendp­re­lá­tu­si tiszt­sé­get betöl­tő Bar­kó­czy Fe­renc prí­más-ér­sek, mel­let­te az ado­má­nyo­zá­son már szin­tén átesett Bat­thyá­ny La­jos ná­dor és Es­ter­há­zy Fe­renc kan­cel­lár kö­szön­ti egy­mást rend­társ­ként. Mö­göt­tük fél­kör­ben áll­nak az ado­má­nyo­zás­ra vá­ró, a ren­di dísz­ru­hát vi­se­lő azo­no­sí­tat­lan je­löl­tek, akik­nek szá­ma (14) megegye­zik az el­ső pro­mó­ció alatt ki­tün­te­tett kö­zép- és kis­ke­resz­te­sek szá­má­val.

Az emel­vény két ol­da­lán az or­szá­gos fő­méltó­sá­gok so­ra­koz­nak. A ki­rály­nő jobb­ján fent­ről le­fe­lé: Gras­sal­ko­vich An­tal fő­lo­vász­me­ster (ki­vont kard­dal), Ná­das­dy Fe­renc tábor­nagy, hor­vát bán, Bat­thyá­ny Ádám tár­nok­mes­ter és Ba­las­sa Pál fő­po­hár­nok; a túl­ol­da­lon: Pálf­fy Mik­lós fő­ud­var­mes­ter, Es­ter­há­zy Mik­lós her­ceg, fő­ka­ma­rás, Pálf­fy Ká­roly fő­aj­tó­nál­ló, Bat­thyá­ny Im­re fő­é­tek­fo­gó és Feke­te György al­kan­cel­lár – ő mint lo­vag­je­lölt ren­di ru­há­ban. Előt­tük, szin­tén Má­ria Teré­zia bal­ján áll két dísz­ru­hás ren­di tiszt­ség­vi­se­lő, Nicz­ky Kris­tóf kincs­tár­nok, aki az elő­ké­szí­tett asz­tal­ról bár­sony­pár­nán nyújt­ja a rend­jel­vé­nye­ket a ki­rály­nő­nek, és Ba­logh Lász­ló he­rold, aki­nek nya­ká­ban a nagy­mes­ter cí­me­re függ, ke­zé­ben a ren­di he­rold­bo­tot tart­ja. A bel­ső kör­ben, a bal ol­da­lon felis­mer­he­tő még Kau­nitz bi­ro­dal­mi kan­cel­lár alak­ja kék frakk­ban. 

A lo­va­go­kat és a fő­mél­tó­sá­go­kat az Es­ter­házy Mik­lós gróf, gár­da­ka­pi­tány ve­zet­te ma­gyar ne­me­si test­őrök sor­fa­la vá­laszt­ja el a meg­hí­vott ven­dé­gek tö­me­gé­től. A terem bal ol­da­li emel­vé­nyén a csá­szá­ri csa­lád fog­lal helyet Lo­tha­rin­gi­ai Fe­renc­cel és gyer­me­kei­vel, míg a jobb ol­da­li emel­vé­nyen a ven­dé­gek lát­ha­tók. A ese­mény­ről fény­kép­sze­rű

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.