rubicon

Sorsdöntő napok, 1944. október 14–15–16.

18 perc olvasás
1. A kiugrási kísérlet előkészítése

La­ka­tos Gé­za mi­nisz­ter­el­nök  a kiug­rá­si kí­sér­le­t meg­kez­dé­sé­ről 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Darvassy István festménye, 1940

Ok­tó­ber 14-én, szom­ba­ton dél­után fél ket­tő­kor Am­bró­zy Gyu­la, a ka­bi­net­iro­da fő­nö­ke a kö­vet­ke­ző üze­net­tel ke­re­sett fel. „A kor­mány­zó elér­ke­zett­nek lát­ja az időt a fegy­ver­szü­net megin­dí­tá­sá­ra.” Felada­tom, hogy még a dél­után bi­zal­mas mi­nisz­ter­ta­ná­csot hív­jak egy­be (Jur­csek és Re­mé­nyi-Sch­nel­ler ki­zá­rá­sá­val), me­lyen a ko­ro­na­ta­ná­cson tár­gya­lás­ra ke­rü­lő összes teen­dőt meg­be­szél­jük és elő­ké­szít­jük. Az üze­net hal­la­tá­ra ösz­tö­nös nyug­ta­lan­ság fo­gott el. Az volt az ér­zé­sem, hogy a dön­tő lé­pés ka­to­nai ré­sze nem elég­gé át­gon­dolt, s nincs is meg­fe­le­lően elő­ké­szít­ve. Nem volt tisz­ta ké­pem a had­se­reg vár­ha­tó ma­ga­tar­tá­sá­ról. Ag­go­dal­mam­nak ki­fe­je­zést is ad­tam. 

Am­bró­zy az­zal ma­gya­ráz­ta a lé­pés sür­gős­sé­gét és szük­sé­ges­sé­gét, hogy az ép­pen Moszk­vá­ban ülé­se­ző kon­fe­ren­cián az an­go­lok és az ame­ri­kaiak is je­len van­nak, en­nél­fog­va szán­dé­kunk­ról mind­há­rom nagy­ha­ta­lom egyide­jű­leg tu­do­mást sze­rez. Majd fu­tó­lag megem­lí­tet­te: „Fa­rag­hó­tól Moszk­vá­ból újabb üze­net ér­ke­zett”. En­nek tar­tal­mát nem kö­zöl­te. Vé­gül egy prok­la­má­ció ter­ve­ze­tét mu­tat­ta meg, me­lyet a kor­mány­zó a rá­dión ke­resz­tül a nem­zet­hez kí­ván in­téz­ni. Rö­vid esz­me­cse­re után vál­lal­tam a mi­nisz­ter­ta­nács össze­hí­vá­sát és meg­fe­le­lő le­bo­nyo­lí­tá­sát. (La­ka­tos Gé­za: Aho­gyan én lát­tam. Bu­da­pest, Eu­ró­pa Kiadó–His­tó­ria, 1992. 161. o.) 

La­ka­tos Gé­za mi­nisz­ter­el­nök ki­fo­gá­sai Hor­thy Mik­lós ter­ve­zett  prok­la­má­ció­já­val kap­cso­lat­ban

Egyet­len ag­gá­lyom tá­madt, miu­tán elol­vas­tam a prok­la­má­ció­ter­ve­ze­tet, és­pe­dig a kö­vet­ke­ző ki­té­telt il­le­tően. „Ma­gyaror­szág a mai nap­tól fog­va ha­di­ál­la­pot­ban lé­vő­nek te­kin­ti ma­gát Né­metor­szág­gal.” Ezt a pon­tot tel­je­sen el­hi­bá­zott­nak és az erő­vi­szo­nyok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.