rubicon

Robert Schuman

Az Európa-gondolat atyja
7 perc olvasás

A kö­zös Eu­ró­pa meg­te­rem­té­sé­ben oly nagy sze­re­pet vál­la­ló Robert Schuman a lu­xem­bur­gi Clau­sen­ben szü­le­tett, ta­nul­má­nyait Né­metor­szág­ban foly­tat­ta, majd év­ti­ze­de­ken át kiemel­ke­dő sze­re­pet ját­szott a fran­cia po­li­ti­kai élet­ben. Ne­vét az 1950. má­jus 9-én köz­zé­tett tör­té­nel­mi je­len­tő­sé­gű dek­la­rá­ció tet­te iga­zán is­mert­té. A Schu­man-­terv az Eu­ró­pa-gon­do­lat el­ső fon­tos meg­fo­gal­ma­zá­sa. Robert Schu­mant ma már az Eu­ró­pa-gon­do­lat aty­ja­ként tisz­tel­jük. Ke­vés­sé is­mert, hogy mi­lyen szo­ros kap­cso­la­tok fűz­ték Schu­mant a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti idő­szak­ban Ma­gyaror­szág­hoz. 

Az 1886-ban született Robert Schuman gim­­ná­ziu­mi ta­nul­má­nya­it a lu­xem­bur­gi nagy­her­ce­gi Athe­naeum Gim­ná­zium­ban kezd­te, majd az ak­kor Né­metor­szág­hoz tar­to­zó me­tzi Csá­szá­ri Gim­ná­zium­ban (Reichs­gym­na­si­um) foly­­tat­ta, ahol 1904-ben érett­sé­gi­zett. A kö­vet­ke­ző évek­ben a bon­­ni, a mün­che­ni, a ber­li­ni s vé­gül a strass­bur­gi egye­te­men foly­ta­tott jo­gi, gaz­da­ság­po­li­ti­kai, val­lás­fi­lo­zó­fiai, nem­­­zet- és vi­lág­gaz­da­sá­gi, to­váb­bá

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.