rubicon

Reform és rendszerváltás Magyarországon

13 perc olvasás

Ma­nap­ság sok szó esik ar­ról, hogy az átala­ku­ló or­szá­gok kö­zül Ma­gyaror­szág a re­for­mok és a fej­lő­dés él­lo­va­sá­ból se­reg­haj­tó sze­rep­be ke­rült. A je­len­ség ér­tel­me­zé­sé­ről sok­fé­le vé­le­mény lá­tott nap­vi­lá­got. A tör­té­ne­lem nem­csak az élet ta­ní­tó­mes­te­re, ha­nem ben­nünk, in­téz­mé­nyeink­ben, szo­ká­saink­ban, ref­le­xeink­ben ve­lünk él. A kö­zel­múlt tör­té­né­sei­vel kü­lö­nö­sen így van. E cikk ar­ra tö­rek­szik, hogy né­hány mo­zai­kot be­mu­tas­son a kö­zel­múlt tör­té­nel­mé­ből, amely mo­zai­kok ta­lán más meg­vi­lá­gí­tás­ba he­lye­zik a kor­szak in­terp­re­tá­cióit, ha úgy tet­szik, tör­té­ne­tét. A mon­da­ni­va­lóm­hoz az 1980-as évek ele­jé­től 1995-ig vég­zett le­vél­tá­ri ku­ta­tá­saim és az ezek­ből ké­szült kü­lön­fé­le írá­sok je­len­tik az ala­pot.

A ma­gyaror­szá­gi rend­szer­vál­tás sa­já­tos gaz­da­sá­gi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.