rubicon

Politikai pártok az Egyesült Államokban

23 perc olvasás
Az Egye­sült Ál­la­mok po­li­ti­kai párt­jai­nak szer­ve­ze­tei gya­kor­la­ti­lag csak ak­kor ke­rül­nek azér­dek­lő­dés hom­lok­te­ré­be, ami­­kor négy­éven­ként az elnök­je­lö­lő or­szá­gos kon­ven­ción lát­vá­nyos kül­ső­sé­gek mel­lett meg­vá­laszt­ják a sa­ját je­lölt­jü­ket. Rész­ben emiatt köz­hely­nek szá­mít az a po­li­to­ló­giai megál­la­pí­tás, amely sze­rint az Egye­sült Ál­la­mok­ban vá­lasz­tá­si pár­tok lé­tez­nek.

A pár­tok a ha­gyo­má­nyos meg­ha­tá­ro­zás sze­rint a tár­sa­da­lom főbb cso­port­jai­nak az ér­de­keit fe­je­zik ki, rend­sze­rint tag­ság­gal ren­del­ke­ző és tar­tó­san fennál­ló po­li­ti­kai szer­ve­ze­tek. Eb­ben az ér­te­lem­ben a tár­sa­da­lom és az ál­lam kö­zöt­ti köz­ve­tí­tés fon­tos té­nye­zői. Az ame­ri­kai po­li­ti­kai pár­tok azon­ban nem tel­je­sen fe­lel­nek meg en­nek a köz­ve­tí­tői sze­rep­nek, amennyi­ben azt min­de­nekelőtt az ér­dek­cso­por­tok (lob­bik) és egy-egy kur­rens ügyet fel­ka­ro­ló moz­gal­mak lát­ják el. To­váb­bá az Egye­sült Ál­la­mok­ban hiá­ba ke­res­nénk eu­ró­pai ér­te­lem­ben vett párt­szer­ve­ze­te­ket és párt­éle­tet; in­kább a kü­lön­le­ges ame­ri­kai fö­de­rá­lis rend­szer­ből adó­dóan há­rom –

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.