rubicon

Politikai ellenállás 1945–1956 között

25 perc olvasás

Volt-e, s ha igen, mi­lyen mér­té­kű volt a ma­gyaror­szá­gi an­ti­kom­mu­nis­ta el­lenál­lás 1956 előtt? Mi tartozhat az an­ti­kom­mu­nis­ta el­lenál­lás fo­gal­mába, s 1945 és 1956 kö­zött hogyan kor­sza­ko­lható? A ma­gyar el­lenál­lás mennyiben vethető össze a Szov­jetunió ál­tal meg­szállt tér­ség ha­son­ló je­len­sé­gei­vel? A másik oldalról: voltak-e ra­cio­ná­lis ele­mei a po­li­ti­kai rend­őr­ség pa­ra­noiás vi­lág­lá­tá­sá­nak? S egyáltalán, milyen ál­ta­lá­nos és spe­ciá­lis nehézségekkel küzd a tör­té­ne­ti fel­tá­rás és ér­té­ke­lés? Ezekre a kérdésekre keresi a választ kö­vet­ke­ző írásunk, amely, mint egy lo­gi­kai ki­ra­kó­já­ték, az is­mer­he­tő tény­mor­zsák alap­ján járja körbe a ma­gyar tör­té­ne­lem egyik alap­jai­ban vi­ta­tott jelenségét.

Az antikommunista ellenállás

A po­li­ti­kai el­lenál­lás tör­té­ne­té­nek vizs­gá­la­tá­hoz nyil­ván­va­lóan szük­sé­günk van a je­len­ség va­la­mi­fé­le de­fi­ní­ció­já­ra, el

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.