rubicon

Pol Pot – Kambodzsa elpusztítása

9 perc olvasás

Az 1998-ban kü­lö­nös kö­rül­mé­nyek kö­ze­pet­te el­hunyt Pol Pot tes­te­sí­ti meg azon csa­pá­so­kat, ame­lyek a kam­bo­dzsai né­pet súj­tot­ták 1975 és 1979 kö­zött. Ek­kor a kom­mu­nis­ta utó­pia ne­vé­ben több száz­ezer em­ber vált szer­ve­zett mé­szár­lás ál­do­za­tá­vá.

Pol Pot 1998. áp­ri­lis 15-én halt meg a kam­bo­dzsai dzsun­gel­ben. Ne­ve azo­no­sult az­zal a zsar­no­ki rend­szer­rel, ame­lyet 1975 és 1979 kö­zött há­rom év­re, nyolc hó­nap­ra és húsz nap­ra si­ke­rült rá­kény­sze­rí­te­nie a kam­bo­dzsai nép­re. Oly sok em­be­ri éle­tet ol­tot­tak ki e kor­szak­ban, hogy ezt a tra­gé­diát nép­ir­tás­nak vagy ön-­né­pir­tás­nak is ne­vez­het­jük.

Pol Pot ha­lá­la je­len­tet­te a vég­ső fá­zi­sát a vö­rös khme­rek moz­gal­ma fel­bom­lá­sá­nak. Ek­kor már az or­szág észak­nyu­ga­ti ré­szé­re, An­long Ven­be szo­rul­tak. A ve­zért sa­ját hí­vei és har­cos­tár­sai tar­tóz­tat­ták le s ítél­ték ha­lál­ra áru­lá­sért, va­la­mint „nagy­szá­mú hon­fi­társ” ki­vég­zé­sé­nek el­ren­de­lé­séért. Pol Pot sa­ját tiszt­je, Ta Mok fo­gal­ma­zott így, egyi­ke a vö­rös khme­rek azon na­gyon rit­ka ve­ze­tői­nek, akik va­ló­ban pa­rasz­ti szár­ma­zá­súak vol­tak.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.