rubicon

Otthontalanok

Visszaemlékezések a sváb-németek kitelepítésére Tolnából
5 perc olvasás

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú után a Dél-Du­nán­túl né­me­tek lak­ta fal­vai­ban kény­szer­mig­rá­ció zaj­lott. Tíz­ezer szám­ra hur­col­tak el pol­gá­ri la­ko­so­kat málenkij ro­bot­ra, ko­boz­ták el a va­gyo­nu­kat, te­le­pí­tet­tek rá­juk más csa­lá­do­kat, vagy kény­sze­rí­tet­ték őket az or­szág el­ha­gyá­sá­ra. Az ott­hon, a szü­lő­föld, a ha­zá­nak tar­tott or­szág el­vesz­té­se ne­he­zen gyó­gyu­ló se­be­ket ej­tett azok­ban, akik a há­bo­rús cse­lek­mé­nyek­ben vét­len­nek érez­ték ma­gu­kat. Ho­gyan él­te meg mindezt a Tol­na me­gyei sváb-né­met­ség?

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utó­ha­tá­sa­ként Ma­gyaror­szá­gon a la­kos­ság száz­ez­rei vál­tak haj­lék­ta­lan­ná. Mar­ha­va­go­nok­ba zsú­fol­va, or­szág­uta­kon me­ne­kül­ve, er­dők, sző­lő­he­gyek rej­tek­he­lyeit ke­res­ve vár­tak sor­suk­ra. A kény­szer­mig­rá­ció nem egy­for­mán érin­tet­te az or­szág te­le­pü­lé­seit. Leg­na­gyobb hul­lám­ve­ré­se a Dél-Du­nán­tú­lon, ezen be­lül is Tol­na me­gye sváb-né­me­tek lak­ta fal­vai­ban volt. Az ön­ma­gá­ban is tra­gi­kus ese­mény­sort az te­szi kü­lö­nös­sé, hogy a há­bo­rú be­fe­je­zé­se után még éve­kig tar­tott, s mintegy 70 ezer em­ber élt

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.