rubicon

Oroszország sajátos útja

15 perc olvasás

Oroszor­szág an­nak kö­szön­het­te nagy­ha­tal­mi sze­re­pét, hogy szol­ga­sor­ban tar­tot­ta la­kos­sá­ga nagy ré­szét, az ál­lam szol­gá­la­tá­ra kény­sze­rí­tet­te a tár­sa­da­lom ve­ze­tő ré­te­gét, és kor­lát­lan telj­ha­tal­mat biz­to­sí­tott az ural­ko­dó szá­má­ra. A 19. szá­zad kö­ze­pé­re vált nyil­ván­va­ló­vá, hogy re­for­mok nél­kül e nagy­ha­tal­mi hely­ze­tet el fog­ja ve­szí­te­ni. II. Sán­dor re­form­jai­nak kö­szön­he­tően az or­szág megin­dult az ipa­ri fej­lő­dés és a tár­sa­dal­mi mo­der­ni­zá­ció út­ján. Az új fej­lő­dés azon­ban új konf­lik­tu­so­kat vont ma­ga után.

II. Ka­ta­lin örök­sé­ge

A hí­res cár­nő (1762–1796) bi­zo­nyos szem­pont­ból foly­tat­ta Nagy Pé­ter élet­mű­vét: meg­szi­lár­dí­tot­ta a cá­ri egyed­ural­mat, alá­ve­tet­te az egy­há­zat az ál­lam­nak, s foly­tat­ta a te­rü­le­ti ter­jesz­ke­dést nyu­gat és a Fe­ke­te-ten­ger fe­lé. Más szem­pont­ból azon­ban mó­do­sí­tot­ta a po­li­ti­kai ha­gyo­má­nyo­kat. Ne­me­si és vá­ro­si ki­vált­ság­le­ve­lei­vel (1785) el­ső­ként fog­lal­ta tör­vény­be az orosz tár­sa­da­lom bi­zo­nyos ré­te­gei­nek jo­gait és kö­te­les­sé­geit. Éssze­rű­sí­tet­te a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.