rubicon

Nyíregyháza bombázása

1944. szeptember 6.
5 perc olvasás

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utol­só előt­ti esz­ten­de­jé­nek egy szé­pen in­du­ló ko­ra őszi nap­ján, 1944. szep­tem­ber 6-án ta­lál­ko­zott Nyír­egy­há­za iga­zán a há­bo­rú bor­zal­mai­val. Az év nya­rá­tól ugyanis az an­gol­szász lé­gie­rő meg­kezd­te a ti­szán­tú­li vá­ro­sok bom­bá­zá­sát, hogy meg­ne­he­zít­se a ke­le­ti fron­ton har­co­ló né­met és ma­gyar csa­pa­tok után­pót­lá­sát, em­ber­rel és ha­di­anyag­gal va­ló el­lá­tá­sát. A szö­vet­sé­ges lé­gie­rő gé­pei elő­ször az au­gusz­tus 12-ről 13-ra vir­ra­dó éj­sza­kán tá­mad­ták a vá­rost. Az ak­kor le­do­bott 6-8 bom­ba sze­ren­csé­re la­kat­lan te­rü­let­re hul­lott.

1944. szep­tem­ber 6-án, szer­dán dél­előtt 120 ame­ri­kai gép szállt a vá­ros fe­lé, elég ala­cso­nyan. A dél-­olaszor­szá­gi re­pü­lő­te­rek­ről az 55. bom­bá­zó­ha­dosz­tály négy ez­re­dé­nek (460., 464., 465., 485. bom­bá­zó­ez­red) 116 B–24-es, négy­mo­to­ros Li­be­ra­tor ha­dá­sza­ti ne­héz­bom­bá­zó­ja in­dult el, hogy meg­sem­mi­sít­se a Nyír­egy­há­za ren­de­ző pá­lya­ud­va­ron lé­vő, után­pót­lást szál­lí­tó vas­úti sze­rel­vé­nye­ket. Az 1944. szep­tem­ber 5-én kiadott pa­rancs ér­tel­mé­ben a lé­gi ­csa­pás idő­pont­ja 1944. szep­tem­ber 6. 11 óra 00 perc. A kö­te­lé­ket a 15. va­dász­re­pü­lő-pa­rancs­nok­ság 31. va­dász­re­pü­lő-ez­red 307., 308. és 309. va­dász­re­pü­lő-szá­za­dai­nak 48 P–51-es Mu­stang va­dász­gé­pe biz­to­sí­tot­ta, me­lyek kö­zül vé­gül 45 ért el Nyír­egy­há­záig (egy gép mű­sza­ki hi­ba miatt for­dult vissza, s ve­le együtt vissza­tért a két tar­ta­lék gép is). A bom­bá­zó­kat kí­sér­te még a 325. va­dász­re­pü­lő-ez­red 50, vé­gül 44 va­dász­gé­pe, így a va­dász­kí­sé­ret össze­sen 89 gép­ből állt.

B-24-es Liberator bombázó Nyíregyháza felett

A reg­gel 8 óra után fel­szállt szö­vet­sé­ges lé­gi­kö­te­lék 10 óra 45 perc­kor került a mis­kol­ci né­met lo­ká­tor meg­fi­gye­lő­kör­ze­té­be, ami­kor a gé­pek Ti­sza­lök fö­lött el­for­dul­tak. Az irány­ból nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy cél­juk nem Mis­kolc vagy Diós­győr, ha­nem Nyír­egy­há­za lesz. 10 óra 50 perc­kor szó­lal­tak meg a vá­ros szi­ré­nái, és az el­ső hul­lám 58 gé­pe már bom­bá­zott is. Ezt a hul­lá­mot még meg­szá­mol­ták a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.