rubicon

Nincs külön nemzeti út

Magyarország betagolása a szovjet rendszerbe
18 perc olvasás

„Ez a há­bo­rú el­tér a múlt­bé­li há­bo­rúk­tól, ha va­la­ki te­rü­le­te­ket fog­lal el, ezek­re a te­rü­le­tek­re rá­kény­sze­rí­ti a sa­ját tár­sa­dal­mi rend­sze­rét. Aho­va a had­se­re­ge el­jut, ott sa­ját rend­sze­ré­nek sze­rez ér­vényt. Más­képp nem is vol­na le­het­sé­ges” – je­len­tet­te ki Sztá­lin 1944 őszén a Moszk­vá­ban tar­tóz­ko­dó ju­go­szláv de­le­gá­ció előtt. Vég­ered­mé­nyét te­kint­ve ez a sztá­li­ni „for­ga­tó­könyv” va­ló­sult meg Ma­gyaror­szá­gon is a má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tően, ar­ról azon­ban mind a nyu­ga­ti krem­li­no­ló­gu­sok, mind a ha­zai tör­té­né­szek kö­ré­ben vi­ta fo­lyik, hogy Sztá­lin, il­let­ve a szov­jet ve­ze­tés ren­del­ke­zett-e ele­ve kész ter­ve­zet­tel Ke­let-Eu­ró­pa szov­je­ti­zá­lá­sá­ra. 

A nyu­ga­ti szer­zők egy ré­sze úgy vé­li, hogy a sztá­li­ni tí­pusú po­li­ti­kai rend­sze­rek kiépí­té­sé­re egy ha­tal­mi és ideo­ló­giai in­dít­ta­tá­sú szov­jet ter­jesz­ke­dés ke­re­té­ben ke­rült sor, mások – el­ső­sor­ban a cseh szár­ma­zá­sú ame­ri­kai tör­té­nész, Vojtech Mastny – Sztá­lin biz­ton­sá­gi tö­rek­vé­sei ré­szé­nek te­kin­tik azt. Mindazonál­tal az is­mert, il­let­ve ed­dig ku­tat­ha­tó­vá vált orosz le­vél­tá­ri do­ku­men­tu­mok­ban a tér­ség szov­je­ti­zá­lá­sa még uta­lás­sze­rűen sem je­le­nik meg. 

Szov­jetunió

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.