rubicon

Nelson Mandela

Dél-Afrika első fekete elnöke
7 perc olvasás

Ro­lih­lah­la Mandela 1918-ban szü­le­tett a dél-­af­ri­kai Trans­kei tar­to­mány fő­vá­ro­sa, Um­ta­ta mel­let­ti Qu­nu fa­lu­ban. A Ro­lih­lah­la név ko­sza nyel­ven szó sze­rint port ka­va­ró sep­rűt je­lent, szó­ké­pi értel­me „vál­to­zást ho­zó”. Nel­son misszio­ná­riu­sok­tól kap­ta ke­reszt­ne­vét hét­éves ko­rá­ban, akik­hez ap­ja, Hen­ry Mgda­la Mandela, a tem­bu törzs egyik fő­nö­ke is­ko­lá­ba ad­ta. 16 éve­sen a tem­buk ha­gyo­má­nyai sze­rint fér­fi­vá avat­ták. 1938-ban beirat­ko­zott a ki­zá­ró­lag fe­ke­ték szá­má­ra fenn­tar­tott Fort Ha­re­-i Egye­tem­re, de két év múl­va ki­csap­ták, mert részt vett a fok­föl­di fe­ke­ték vá­lasz­tó­jo­gá­nak el­tör­lé­se el­len szer­ve­zett diák­meg­moz­du­lá­sok­ban.

Az ap­ját el­vesz­tett Mandelát nagy­báty­ja ki akar­ta há­za­sí­ta­ni, tud­ta nél­kül még a lo­bo­lá­nak ne­ve­zett meny­asszony­pénzt is ki­fi­zet­te. A nem kívánt frigy elől Mandela Jo­han­nes­burg­ba szö­kött, őr­ként, majd ügy­nök­ként dol­go­zott, emel­lett a Wit­wa­ters­ran­di Egye­te­men foly­tat­ta jo­gi ta­nul­má­nyait. 1944-ben fe­le­sé­gül vet­te Evelyn Nto­ko Ma­se ápo­ló­nőt. Négy gyer­me­kük szü­le­tett, 1957-ben el­vál­tak. Mandela szom­széd­ja és ba­rát­ja, Wal­ter Si­su­lu ösz­tön­zé­sé­re lé­pett be 1944-ben az Af­ri­kai Nem­ze­ti Kong­resszus­ba (ANC), amely­nek ra­di­ká­li­sabb né­ze­te­ket val­ló tag­jai a vi­lág­há­bo­rú alatt a szer­ve­ze­ten be­lül If­jú­sá­gi Li­gát hoz­tak lét­re. 1947-ben Mandela en­nek tit­ká­ra lett. Meg­nö­ve­ke­dett moz­gal­mi felada­tai miatt át­me­ne­ti­leg jo­gi ta­nul­má­nyait is fel­füg­gesz­tet­te. Csak 32 éve­sen, 1950-ben fe­jez­te be az egye­te­met. 

A Nem­ze­ti Párt 1948-as ha­ta­lom­ra ke­rü­lé­sét kö­ve­tően a fu­tó­sza­la­gon ho­zott fa­ji el­kü­lö­ní­té­si tör­vé­nyek el­len tö­me­ges pol­gá­ri en­ge­det­len­ség­re szó­lí­tot­ta fel a fe­ke­té­ket. Ő volt az 1950 má­ju­sá­ban kez­dő­dött el­len­sze­gü­lé­si kam­pány fő szer­ve­ző­je, 1952-ben pe­dig a trans­va­a­li re­gio­ná­lis szer­ve­zet el­nö­ke s így az ANC el­nök­he­lyet­te­se lett. Már alel­nök­ké vá­lasz­tá­sá­nak évé­ben le­tar­tóz­tat­ták a megalá­zó szeg­re­gá­ciós előírá­sok tu­da­tos meg­sér­té­se miatt. Rö­vid fog­va tar­tás után kor­lá­to­zó rend­sza­bá­lyo­kat lép­tet­tek élet­be ve­le és tár­sai­val szem­ben: nem

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.