rubicon

Napóleon kora (1799–1815)

15 perc olvasás

Na­pó­leon va­ló­szí­nű­leg an­nak kö­szön­he­ti, hogy a vi­lág­tör­té­ne­lem egyik leg­töb­bet em­le­ge­tett sze­mé­lyi­sé­ge lett, hogy igen ala­csony sor­ból emel­ke­dett fel, ki­zá­ró­lag sa­ját ere­jé­ből, és rö­vid idő­re egész Euró­pa ura vált be­lő­le. 

Bu­ká­sa azon­ban ugyanolyan lát­vá­nyos és gyors volt, mint felemel­ke­dé­se. Sor­sa egy­részt azt mutatja, hogy a te­het­sé­ges és szor­gal­mas em­ber rend­kí­vü­li si­kert ér­het el. Más­részt pe­dig iga­zol­ja a brit tör­té­nész, Lord Ac­ton afo­riz­má­ját: „A ha­ta­lom meg­ront­ja az em­bert – a telj­ha­ta­lom pe­dig tel­je­sen meg­ront­ja.”

 

A kon­zu­lá­tus tar­tós si­ke­rei (1799–1804)

Kez­det­ben a fran­ciák Bo­na­par­te Na­pó­leon kor­mány­za­tát csak egy újabb hon­men­tő dik­ta­tú­rá­nak te­kin­tet­ték, ezút­tal ter­ror és né­pi meg­moz­du­lá­sok nél­kül, amely meg­vé­di az or­szá­got a for­ra­dal­mi vív­má­nyok bel­ső és kül­ső el­len­sé­gei­től. A tár­sa­da­lom ve­ze­tő ré­te­gei (a pol­gá­ri, pa­rasz­ti és ne­me­si tu­laj­do­no­sok) a jo­gi egyen­lő­ség­hez, a tu­laj­don vé­del­mé­hez, a tár­sa­dal­mi rend fenn­tar­tá­sá­hoz és a há­bo­rús győ­zel­mek­hez ra­gasz­kod­tak – és úgy tűnt, az új

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.