rubicon

Melyik út megyen itt Bad Godesbergbe?

Hol van a hiteles szociáldemokrácia?
13 perc olvasás

Mot­tó: „Mi a ka­pi­ta­liz­mus be­teg­ágyá­nál min­de­n­eset­re nem­csak mint diag­nosz­ta ál­lunk, ha­nem… mint or­vos, aki gyó­gyí­ta­ni akar, de úgy is, mint jó­ked­vű örö­kös, aki a vé­gét már nem tud­ja ki­vár­ni és leg­szí­ve­seb­ben mé­reg adá­sá­val se­gí­te­ne. […] Úgy tű­nik, ar­ra va­gyunk ítél­ve, hogy egy­szer­re le­gyünk or­vos, aki ko­mo­lyan gyó­gyí­ta­ni akar, és mégis érez­zük, hogy örö­kö­sök va­gyunk, akik – in­kább ma, mint hol­nap – az egész ka­pi­ta­lis­ta rend­szer örök­sé­gét bir­tok­ba akar­ják ven­ni. Át­ko­zot­tul ne­héz feladat ez a ket­tős szerep: az or­vo­sé és az örö­kö­sé.”

(F. Tar­now be­szé­de az SPD 1931-es kong­resszu­sán.)

 
A ’80-as évek vé­gén, a ’90-es évek ele­jén so­kan vél­ték úgy, hogy Ke­let-­Kö­zép­-Eu­ró­pá­ban, sőt Ke­let-Eu­ró­pá­ban is, Ljub­lja­ná­tól Al­ma-A­táig, a kom­mu­niz­mus összeom­lá­sát vagy imp­ló­zi­ó­ját nagy va­ló­szí­nű­ség­gel egy­faj­ta

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta