rubicon

Magyar nemzetstratégiák az európai integrációban

23 perc olvasás

Az eu­ró­pai in­teg­rá­ció mind gaz­da­sá­gi, mind po­li­ti­kai te­kin­tet­ben átala­kít­hat­ja Ma­gyaror­szág bel­ső és kül­ső vi­szo­nyait. En­nél azon­ban jó­val töb­bet vár­ha­tunk az uniós in­teg­rá­ció­tól. Így az or­szág és szom­szé­dai tör­té­nel­mi­leg so­ha­sem sze­ren­csé­sen ala­kult vi­szo­nyá­nak va­la­mi­fé­le ren­de­zé­sét, a Tria­non után ki­sebb­sé­gi sor­ba ta­szí­tott ma­gyar nem­ze­ti kö­zös­sé­gek eu­ró­pai eman­ci­pá­ció­ját és ön­kor­mány­za­ti rend­sze­ré­nek kiala­kí­tá­sát, il­let­ve a ha­tá­rok fö­lött átíve­lő ma­gyar–ma­gyar kap­cso­la­tok és a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar nem­ze­ti in­teg­rá­ció megerő­sö­dé­sét, vé­gül a ma­gyar kul­tú­ra és kü­lö­nö­sen a nem­ze­ti te­kin­tet­ben leg­fon­to­sabb ér­ték­hor­do­zó ma­gyar iro­da­lom eu­ró­pai je­len­lé­té­nek megerő­sö­dé­sét. 

 

Ma­gyaror­szág Eu­ró­pá­ban és „Köz­tes-Eu­ró­pá­ban”

Az

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta