rubicon

Leonardo gépezetei

10 perc olvasás

Leonardo da Vincit a közvélemény általában kiemelkedő tehetségű festőművésznek tartja, de egyre ismertebb az a tény is, hogy számos új  eszközt, technikai megoldást talált ki. Ezek a találmányok a legtöbb esetben nem valósultak meg Leonardo életében, de közülük számos az azóta eltelt időben – sokszor eltérő formában, de lényegét tekintve ugyanúgy – testet öltött.

A mes­ter mintegy 13 000 váz­la­tok­kal és jegy­ze­tek­kel te­li ol­dalt ha­gyott az utó­kor­ra, bár úgy tud­juk, hogy va­ló­já­ban több mint 30 000 ol­dalt írt te­le, csak a la­pok jó ré­sze már ha­lá­la kö­rül el­ve­szett. A meg­ma­radt la­pok mintegy 150 év­re el­tűn­tek, majd ami­kor új­ra elő­ke­rül­tek, „kó­de­xek­be” fűz­ték őket, és meg­kü­lön­böz­te­tő ne­ve­ket ad­tak ne­kik, mint pél­dául a hí­res At­lan­ti kó­dex, amely kb. 1200 áb­rát tar­tal­maz, vagy a Mad­ri­di kó­dex. Össze­sen mintegy 7000 raj­zot ké­szí­tett, me­lyek­nek szin­te mindegyi­ke ön­ál­ló ta­lál­mány, újí­tás vagy új tech­ni­kai megol­dás volt. Töb­bek kö­zött ter­ve­zett re­pü­lő szer­ke­ze­te­ket, ej­tő­er­nyőt, egyéb jár­mű­ve­ket, ten­ger­alatt­já­rót, kü­lön­fé­le ha­di­gé­pe­ket, gőz­gé­pet, víz­szi­vattyút, va­la­mint a leg­kü­lön­bö­zőbb fel­hasz­ná­lá­si te­rü­le­te­ken al­kal­maz­ha­tó gé­pe­ket. Ezek kö­zül jó né­hány messze megelőz­te ko­rát, ilyen pél­dául a go­lyós­csap­ágy, a sár­kány­re­pü­lő vagy ép­pen a ra­ké­ta-so­ro­zat­ve­tő. 

Feltalálói munkásságának előzményei

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.