rubicon

Legenda és valóság. Horthy István főhadnagy halála

Egy repülőbaleset felülvizsgálata
10 perc olvasás

1942. au­gusz­tus 20-án 5 óra­kor szállt fel Hor­thy Ist­ván fő­had­nagy és kí­sé­rő­je, Ne­mes­la­ki Zol­tán őr­mes­ter az ilovsz­ko­jei re­pü­lő­tér­ről. Egy ma­gyar fel­de­rí­tő­gé­pet kel­lett vol­na ol­tal­maz­niuk a Don fo­lyó környé­kén. Ami­kor meg­kö­ze­lí­tet­ték a fel­de­rí­tő re­pü­lő­gé­pet, Horthy főhad­nagy éles bal for­du­ló­val akart be­so­rol­ni a kí­sé­rés­hez meg­fe­lelő po­zí­ció­ba, de az erő­sen szű­kí­tett for­du­ló­ban a gé­pe ki­pör­dült és dugó­hú­zó­ba esett. A pi­ló­tá­nak si­ke­rült ki­ven­nie a gé­pet a du­gó­hú­zó­ból, azon­ban a kis ma­gas­ság miatt a re­pü­lő a föld­be csa­pó­dott. Rö­vi­den ez az a tör­té­nel­mi ese­mény, amely­ről az el­múlt hét év­ti­zed­ben sok rej­té­lyes tör­té­ne­tet le­he­tett ol­vas­ni és hal­la­ni. Saj­ná­la­tos módon még ma is azok a men­de­mon­dák a legis­mer­teb­bek a baleset­tel kap­cso­lat­ban, ame­lyek ke­vés igaz­sá­got tartal­maz­nak, ezért a legfon­to­sabb feladat ki­de­rí­te­ni a baleset előz­mé­nyeit, kö­rül­mé­nyeit.

A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.