rubicon

Kossuth és Szemere

Eszmetársakból ellenségek
29 perc olvasás
Kos­suth po­li­ti­kai pá­lyá­ja leír­ha­tó a kor je­les po­li­ti­ku­sai­val va­ló együtt­mű­kö­dés és szem­ben­ál­lás tör­té­ne­te­ként is. Szé­che­nyi­vel kez­det­től fe­szült volt a vi­szo­nya, Wes­se­lé­nyi­vel, Bat­thyá­nyval és Deák­kal 1848 őszén vál­tak el út­jaik. 1848–49-ben egyik leg­szo­ro­sabb mun­ka­tár­sa, 1849 után legel­ke­se­re­det­tebb el­len­sé­ge az a Sze­me­re Ber­ta­lan volt, aki­nek ne­ve – ép­pen az emig­rá­ciós konf­lik­tu­sok miatt – szin­te kiesett a tör­té­ne­ti köz­tu­dat­ból.

Kos­suth és Sze­me­re pá­lya­kez­dé­se sok­ban ha­son­lí­tott egy­má­sé­hoz. Mind­ket­ten ősi, el­sze­gé­nye­dett köz­ne­me­si fa­mí­lia tag­jai vol­tak; mind­ket­ten jo­got ta­nul­tak, mind­ket­ten vár­me­gyé­jük­ben – Kos­suth Zemp­lén­ben, Sze­me­re pe­dig Bor­sod­ban – kezd­ték meg pá­lya­fu­tá­su­kat. Míg azon­ban Kos­suth 1832-ben tá­voz­ni kény­sze­rült Zemp­lén­ből, Sze­me­re 1848-ig egy­re ma­ga­sabb­ra emel­ke­dett a me­gyei rang­lét­rán: 1847-ben alis­pán­ként vá­lasz­tot­ták a me­gye kö­ve­té­vé.

Az eszmetársak

Az 1832–36-os po­zso­nyi or­szág­gyű­lé­sen Kos­suth tá­vol­

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.