rubicon

Ki ez az ember?

32 perc olvasás

„Was ist’s?” „Wer ist er?” Mi a csoda ez? Ki ez az ember? – kérdezték a kortársak maguktól és egymástól az 1930-as évek elején, majd – már állig felfegyverkezve adatokkal, papírokkal, beszámolókkal, emlékiratokkal, vallomásokkal – ugyanezeket a kérdéseket tették fel és próbálták megválaszolni tudósok és közírók tucatjai. Ma már nagyjából elfogadottnak mondható, hogy a Hitler-jelenség nem érthető a korabeli „német állapot” nélkül, ám még mindig nyitott a kérdés: miért éppen ő felelhetett meg a kihívásnak, hogy a „német állapot” által teremtett politikai fekete mezőt elfoglalja? Továbbra is csak találgatnak a tudósok arról, hogy milyen ember is volt Adolf Hitler, vagyis hogy milyen tulajdonságok tették alkalmassá e szerep betöltésére.

Mond­hat­nánk, hogy Hit­ler – per­sze – nem ki­zá­ró­lag a „né­met ál­la­pot”, ha­nem a kor eu­ró­pai, sőt nem­zet­kö­zi hely­zete nél­kül sem ért­he­tő, hi­szen Versailles (egy nem­zet­kö­zi dön­tés) te­rem­tet­te meg a le­he­tő­sé­get ar­ra, hogy a lát­szat sze­rint nem­ze­ti cé­lo­kért fel­lép­jen, s ezál­tal mil­lió­kat ma­gá­hoz édes­ges­sen, és a vi­lág­vál­ság (egy nem­zet­kö­zi meg­ráz­kód­ta­tás) hoz­ta ab­ba a hely­zet­be, hogy még több mil­liót fel­so­ra­koz­tas­son a párt­ja mel­lett a sza­va­zó­ur­nák­nál. No­ha ez tö­ké­le­te­sen igaz, Hit­ler sa­já­tos tu­laj­don­sá­gai­hoz nem ju­tunk

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.