rubicon

Keresztény mártírok

Kínzás és identitás
20 perc olvasás

A kínzás elviselhetetlen és megalázó testi fájdalom. A keresztények azonban győ­zelemmé, lelki dicsőséggé nemesí­tették a legszörnyűbb szenvedést is. Így vált Krisztus kínhalálának eszköze, a kereszt az új vallás jelképévé. A Krisztusról tanú­bizonyságot tevő mártírok jelképe is az a kínzóeszköz lett, mellyel kivégezték őket. A halál alakította ki a vértanúk azonos­ságát.

A ke­reszt­ha­lál 

A Kr. u. 30-as évek­ben egyes zsi­dók nem tud­ták el­fo­gad­ni, hogy a ná­zá­re­ti Jé­zus – Jó­zsef és Má­ria fia – a pró­fé­ták ál­tal meg­jö­ven­dölt Mes­siás. A zsi­dó fő­ta­nács is­ten­ká­rom­lás­sal vá­dol­ta Jé­zust a ró­mai ha­ta­lom előtt. Jé­zust úgy vé­gez­ték ki, ahogy a rab­szol­gá­kat és az ide­ge­ne­ket volt szo­kás: ke­reszt­re fe­szí­tet­ték. Val­lá­si vád­dal ve­szej­tet­ték el, s úgy öl­ték meg, mint kö­zön­sé­ges bű­nö­zőt. 

Majdnem két­ezer éven át a zsi­dó­sá­got kol­lek­tív fe­le­lős­ség ter­hel­te Jé­zus ha­láláért. A 20. szá­zad­ban azon­ban vitatni kezd­ték, mi­lyen mér­ték­ben fe­le­lő­sek a zsi­dók és mennyi­re a ró­maiak Krisz­tus ke­reszt­re fe­szí­té­séért. Mi­vel ró­maiak már nin­cse­nek, a kér­dés­nek a zsi­dó–ke­resz­tény vi­szonyt il­le­tően van je­len­tő­sé­ge. A ke­resz­tény és a zsi­dó val­lás szem­pont­já­ból azon­ban a vi­ta tel­je­sen

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.