rubicon

Képek előtt, képek mögött

A világháború és a képzőművészet
21 perc olvasás

„El­te­kint­ve at­tól, hogy a his­tó­ria­fes­tés már régóta vál­sá­gos hely­zet­be ju­tott s a mo­dern mű­vé­sze­ti föl­fo­gás­sal szem­ben ne­he­zen küzd lét­jo­gáért, ki­mond­ha­tat­lan ne­héz hely­zet­ben fog­ja ma­gát a kép­írás e há­bo­rú­val szem­ben ta­lál­ni, mert az a csa­ta­kép­fes­tés összes tisz­te­let­re­mél­tó ha­gyo­má­nyait ha­lom­ra dön­töt­te. 

Nincs az az óriá­si pa­no­rá­ma, amely több száz ki­lo­mé­ter­re ter­je­dő harc­vo­na­lat felölel­het­ne; és mit csi­nál­jon az a bol­dog­ta­lan fes­tő oly raj­vo­nal­lal, amely elás­ta ma­gát a föld­be, oly sor­tü­ze­lés­sel, amely füst nél­kü­li lő­por­ral fo­lyik, oly ha­jók­kal, me­lyek a víz alatt jár­nak, és oly gé­pek­kel, me­lyek a fel­hők kö­zül dob­ják le bom­bái­kat?” – pró­bál­ta meg a há­bo­rús mű­vé­szet funk­ció­vál­tá­sát össze­fog­lal­ni Ber­ze­vi­czy Al­bert, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia el­nö­ke. 

Ter­mé­sze­te­sen nem Ber­ze­vi­czy Al­bert volt az egyet­len, aki

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta