rubicon

Jogtörténeti kalandozás a „kitalált" Frank Birodalomban

9 perc olvasás

A „sö­tét kö­zép­kor” rej­té­lyei­re frap­páns vá­lasz a tény­le­ges okok gyak­ran re­mény­te­len­nek tű­nő ke­re­sé­se he­lyett az ir­ra­cio­na­li­tás: az eu­ró­pai tör­té­ne­lem e há­rom misz­ti­kus év­szá­za­da ta­lán nem is lé­te­zett. Bár­hogy is le­gyen: az eu­ró­pai al­kot­mány­tör­té­net szá­má­ra a frank ál­lam az el­ső klasszi­kus feu­dá­lis ál­lam­mo­dell, a pat­ri­mo­ni­á­lis mo­nar­chia min­ta­ál­la­ma volt, és az is ma­rad.

A Nyu­gat-­ró­mai Bi­­ro­da­lom rom­ja­in a hó­dí­tó ger­mán nép­cso­por­tok sa­ját tör­zsi szo­kás­jo­gu­kat a fej­lett, de szá­muk­ra tel­je­sen ide­gen­nek ha­tó ró­mai jog­rend ma­rad­vá­nyai­val ele­gyít­ve hoz­ták lét­re az el­ső kö­zép­ko­ri ál­lam­ala­ku­la­to­kat, me­lyek­ről két­ség­kí­vül igen ke­ve­set tu­dunk. Tör­té­ne­tük va­ló­ban sok­kal in­kább misz­ti­kus, mint amennyi­re fel­tér­ké­pe­zett. A mai Spa­nyolor­szág és Fran­ciaor­szág ha­tár­vi­dé­kén jött lét­re az 5. szá­zad ele­jén az Aqu­i­tá­ni­ai Ki­rály­ság, Gal­lia egy­ko­ri ró­mai pro­vin­cia nagy ré­szén pe­dig az 5. szá­zad vé­gé­re ala­kult ki egy át­me­ne­ti­leg egy­sé­ges­nek te­kint­he­tő frank ál­lam, Chlod­vig irá­nyí­tá­sa alatt. Észak-­Itá­liá­ban az 5–6. szá­zad for­du­ló­ján jött lét­re a Ke­le­ti-Gót Bi­ro­da­lom,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.