rubicon

Irak három háborúja

45 perc olvasás

Az el­múlt bő két év­ti­zed­ben Irak há­rom Öböl-há­bo­rú­nak volt ré­sze­se. Az el­sőt az ira­ki ve­ze­tés még győ­ze­lem­nek is te­kint­het­te, a má­so­dik­ban sú­lyos ve­re­sé­get szen­ve­dett, a har­ma­di­kat pe­dig alig­ha éli túl. A har­ma­dik Öböl-há­bo­rú messze túl­mu­tat a Kö­zel-Ke­let tér­sé­gén. Egy „poszt­mo­dern bi­ro­da­lom” – az Egye­sült Ál­la­mok – most szem­be­sül iga­zán a bi­ro­dal­mi­ság di­lem­mái­val, s a vi­lág is most szem­be­sül iga­zán a hi­deg­há­bo­rú utá­ni, poszt-veszt­fá­liai nem­zet­kö­zi rend­szer el­lent­mon­dá­sai­val. Az ira­ki vál­ság meg­győ­zően de­monst­rál­ja, hogy az új, „ci­vi­li­zált ­vi­lágrend” már kiala­ku­lá­sa fo­lya­ma­tá­ban konf­lik­tu­sok so­rát hor­doz­za ma­gá­ban. 

 

A hó­dí­tó arab se­re­gek az isz­lám ke­let­ke­zé­sét kö­ve­tően nem sok­kal el­fog­lal­ták Me­zo­po­tá­miát – a mai Irak te­rü­le­tét. A több ezer éves kul­tú­rá­val ren­del­ke­ző ré­gió ha­ma­ro­san az isz­lám ci­vi­li­zá­ció köz­pont­já­vá vált: több év­szá­za­don ke­resz­tül Bag­dad volt az

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.