rubicon

Infernó 1. Hamburg, 1943. július 27–28.

Go­mor­ra-ak­ció
3 perc olvasás

1943. jú­nius vé­gén alább­hagy­tak a né­met nagy­vá­ro­sok el­le­ni tá­ma­dá­sok, s az em­be­rek né­hány hét­re fel­lé­le­gez­tek. De ez csak az or­kán előt­ti szél­csend volt. Az in­fer­nó jú­lius vé­gén egy len­dü­let­tel Ham­burg fe­lett ter­mett, s bor­zal­mai fe­lül­múl­tak min­den ko­ráb­ban ta­pasz­talt ször­nyű­sé­get. 

1943 jú­liu­sá­ban a RAF be akar­ta bi­zo­nyí­ta­ni, hogy egy mil­liós vá­rost is meg tud sem­mi­sí­te­ni. A Go­mor­ra-ak­ció cél­ja Ham­burg volt. 2353 brit és ame­ri­kai ne­héz­bom­bá­zó hét (a RAF öt éj­sza­kai s az ame­ri­kaiak két nap­pa­li) tá­ma­dás­ban össze­sen 9000 ton­na kü­lön­bö­ző faj­tá­jú bom­bát do­bott le a Han­za-vá­ros­ra. 

A leg­sú­lyo­sabb, 700 gé­pes tá­ma­dás jú­lius 28-án, szer­dán ér­te a vá­rost. Az ak­kor 19 éves Il­se Schlap­phof így em­lé­ke­zett er­re: „Előt­tem sza­ladt egy em­ber, aki hir­te­len összeesett. Ami­kor elér­tem, már egy tűz­tö­meg volt. Ahogy to­vább sza­lad­tam, két em­bert lát­tam a jár­da szé­lén ül­ve, a fáj­da­lom­tól össze­gör­nyed­ve. Más­nap reg­gel még min­dig ott ül­tek. De idő­köz­ben meg­hal­tak, s egy­har­mad­dal ki­seb­bek let­tek. Ilyet so­ha­sem felejt el az em­ber.” 

Ham­burg bom­bá­zá­sa 1941 42 tá­ma­dás 626 ha­lott, 2000 se­be­sült, kb. 7000 haj­lék­ta­lan 1942 15 tá­ma­dás 499 ha­lott, 1700 se­be­sült, 15 ezer haj­lék­ta­lan 1943 21 tá­ma­dás kb. 42 ezer ha­lott, 125 ezer se­be­sült, s több mint 1 mil­lió haj­lék­ta­lan 1944 39 tá­ma­dás 3700 ha­lott, 4300 se­be­sült, 63 ezer haj­lék­ta­lan

Egye­dül ezen az éj­sza­kán hi­va­ta­los ada­tok sze­rint 18 474-en hal­tak meg, de szá­muk fel­te­he­tően ma­ga­sabb volt, mert a tűz­ol­tók csak a holt­tes­tek egy ré­szét tud­ták

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.