rubicon

Hruscsov titkos beszéde

Az SZKP XX. kongresszusának zárt ülése
5 perc olvasás

1956. feb­ruár 14-én a Kreml nagy pa­lo­tá­já­ban kezd­te meg ülé­sét a Szov­jetunió Kom­mu­nis­ta Párt­já­nak XX. kong­resszu­sa – Sztá­lin ha­lá­la óta az el­ső. A kong­resszus 19 ülé­sen át sem­mi­ben sem kü­lön­bö­zött a ko­ráb­bi párt­kong­resszu­sok­tól: va­la­mennyi fel­szó­la­ló az SZKP KB ma­gasz­ta­lá­sá­val kezd­te és a sa­ját te­vé­keny­sé­gé­ről adott szám­adás­sal fe­jez­te be mon­dan­dó­ját – ál­ta­lá­ban mel­lőz­ve a hiá­nyos­sá­gok ko­moly bí­rá­la­tát. A kül­ső szem­lé­lő­ben a vi­tát hall­gat­va olyan be­nyo­más ala­kul­ha­tott ki, hogy a KB ki­fo­gás­ta­la­nul dol­go­zott, és a párt egyik győ­zel­met a má­sik után arat­ta. Akad­tak ugyan disszo­náns han­gok is: a kül­döt­tek leg­na­gyobb meg­döb­be­né­sé­re Anasz­tasz Mi­ko­jan fel­szó­la­lá­sá­ban éle­sen bí­rál­ta az SZKP Sztá­lin-fé­le „rö­vid kur­zus”-át, ne­ga­tív ér­té­ke­lést adott az ok­tó­be­ri for­ra­da­lom, a pol­gár­há­bo­rú és a szov­jet ál­lam tör­té­ne­ti iro­dal­má­ról. 

A kong­resszus mun­ká­já­nak volt azon­ban egy má­so­dik sza­ka­sza is, ame­lyet az SZKP KB El­nök­sé­ge a leg­na­gyobb ti­tok­tar­tás kö­ze­pet­te akart meg­tar­ta­ni. A kül­döt­tek fel vol­tak ké­szül­ve ar­ra, hogy va­la­mi na­gyon fon­tos, Sztá­lint érin­tő kér­dés­ről is hal­la­ni fog­nak, hi­szen az SZKP KB El­nök­sé­ge dön­té­sé­nek meg­fe­le­lően a kong­resszus előtt már kiosz­tot­ták ne­kik Le­nin ko­ráb­ban nyil­vá­nos­sá­got még nem lá­tott mun­káit: a XVII. párt­kong­resszus­hoz in­té­zett fel­hí­vá­sát, az úgy­ne­ve­zett „vég­ren­de­le­tet”, le­ve­lét a nem­ze­ti­sé­gi kér­dést il­le­tően és más do­ku­men­tu­mo­kat.

Előremenekülés

Azt kö­ve­tően, hogy a kong­resszus le­zár­ta a na­pi­ren­di pon­tok meg­vi­ta­tá­sát, meg­vá­lasz­tot­ta a ve­ze­tő szer­ve­ket és gya­kor­la­ti­lag be­fe­jez­te te­vé­keny­sé­gét, sor ke­rült még egy hu­sza­dik, zárt ülés­re, ahol Nyi­ki­ta Szer­ge­je­vics Hrus­csov tar­tott be­szá­mo­lót a sze­mé­lyi kul­tusz­ról és an­nak kö­vet­kez­mé­nyei­ről.

Hrus­csov be­szé­de moz­gás­ba hoz­ta az egész szov­jet tár­sa­dal­mat és a nem­zet­kö­zi kom­mu­nis­ta moz­gal­mat, s élénk vissz­hang­ra ta­lált az egész vi­lá­gon. Ugyanak­kor a tit­kos be­széd meg­szü­le­té­sé­nek és a be­szá­mo­ló elő­ké­szí­té­sé­nek kö­rül­mé­nyei, az ab­ban

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.