rubicon

Horthy Miklós és Teleki Pál

Pancsovától a Sándor-palotáig
13 perc olvasás
Egy­fe­lől: „Fő­mél­tó­sá­gú Úr”, más­fe­lől: „Nem tar­tot­ta­lak vissza. Bű­nös va­gyok.” E fur­csa ket­tős­ség­ben vég­ző­dött a két vi­lág­há­bo­rú kö­zöt­ti Ma­gyaror­szág egyik meg­ha­tá­ro­zó po­li­ti­ku­sá­nak és az ál­lam fe­jé­nek vi­szo­nya. Te­le­ki Pál ön­gyil­kos­sá­ga előtt írt le­ve­le nem­csak egy po­li­ti­kus bú­csú­ja volt az élet­től, ha­nem egy húsz­éves szo­ros kap­cso­lat, ta­lán ba­rát­ság utol­só fel­vo­ná­sa is.

Nem tud­ni, hogy Te­le­ki Pál és Hor­thy Mik­lós is­mer­ték-e egy­mást 1919 előtt. A ten­ge­rész­pá­lyá­ra lé­pett ken­de­re­si „úr­fi” ti­zen­egy év­vel volt idő­sebb az er­dé­lyi szár­ma­zá­sú Te­le­ki­nél. Hor­thy ti­zen­négy éves ko­rá­tól öt­ven­éves ko­ráig tá­vol élt az atyai ház­tól. Csak nyár­ra tért ha­za, vagy egy-egy misszió miatt

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.