rubicon

Hitler állampártja – Hitler pártállama, 1933–1945

26 perc olvasás

A Har­ma­dik Bi­ro­da­lom­ra a kortársak és a tör­té­net­írás sok el­ne­ve­zést akasz­tott. Ne­vez­ték alan­tas dé­mo­nok bi­ro­dal­má­nak, a ni­hi­liz­mus for­ra­dal­má­nak vagy ép­pen Is­ten bün­te­té­sé­nek, de olyan el­kép­ze­lés is volt, amely ezt a 12 évet csak a né­met tör­té­ne­lem kel­le­met­len fél­re­csú­szá­sá­nak te­kin­tet­te. A bi­ro­da­lom ne­ga­tív megíté­lé­sé­hez túl­nyo­mó több­sé­gé­ben per­sze két­ség sem fér­he­tett, ám a fe­lü­le­tes szem­lé­lô­ben – és ide so­rol­hat­juk az akkori né­met ál­lam­pol­gá­rok nagy több­sé­gét is – az a lát­szat ke­let­ke­zett, hogy a ná­ci Né­metor­szág egy na­gyon jól szer­ve­zett, ha­té­kony és tö­ké­le­tes rend­szer. Ez a be­nyo­más a wei­ma­ri idô­szak za­va­ros évei után pe­dig va­la­mi­fé­le po­zi­tív töl­tet­tel ru­ház­ta fel Hit­ler ál­la­mát. Mind­azok, akik élet­ben tar­tot­ták az ap­pa­rá­tust, per­sze tud­ták, hogy ez az ál­lam messze nem tö­ké­le­tes, s a tör­té­ne­ti ku­ta­tás ré­vén ezt az utó­kor is megis­mer­het­te.

 

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.