rubicon

Hej, a Kriván alatt, ott a szép világ…

A magyarországi szlovákok áttelepülése
23 perc olvasás

A la­kos­ság­cse­re a ma­gyaror­szá­gi szlo­vá­kok­nak (szlo­vák szár­ma­zá­súak­nak) – sa­ját el­ha­tá­ro­zá­suk alap­ján – át­köl­tö­zé­si le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott. Össze­sen több mint 95 ez­ren jelez­ték, hogy cseh­szlo­vák ál­lam­pol­gá­rok kí­ván­nak len­ni. A je­lent­ke­zők­nek (min­den 18 éven felüli sze­mély­nek) egy több­ol­da­las két­nyel­vű je­lent­ke­zé­si la­pot kel­lett ki­töl­te­niük, ame­lyen sze­mé­lyi ada­tai­kat, fog­lal­ko­zá­su­kat, va­la­mint va­gyo­ni hely­ze­tü­ket kel­lett fel­tün­tet­niük, és ter­mé­sze­te­sen aláírá­suk­kal hi­te­le­sí­te­niük. Egy-egy je­lent­ke­zé­si la­pon férj, fe­le­ség és kis­ko­rú gyer­me­keik együtt sze­re­pel­het­tek, de a nagy­ko­rú csa­lád­ta­gok­nak már kü­lön la­pon kel­lett át­te­le­pü­lé­si szán­dé­ku­kat be­je­len­te­niük. Össze­sen kö­zel 43 ezer adat­lap ké­szült el négy pél­dány­ban. En­nek a ha­tal­mas irat­mennyi­ség­nek egyik pél­dá­nyát a Cseh­szlo­vák Át­te­le­pí­té­si Bi­zott­ság (CSÁB) átad­ta a Ma­gyar Átte­le­pí­té­si Bi­zott­ság (MÁK) szak­em­be­rei­nek, akik sta­tisz­ti­kai­lag fel­dol­goz­ták azo­kat, így szám­sze­rű ada­tok áll­nak ren­del­ke­zé­sünk­re a ki­te­le­pül­ni szán­dé­ko­zók la­kó­he­lyé­re, tár­sa­dal­mi össze­té­te­lé­re és va­gyo­ni vi­szo­nyai­ra vo­nat­ko­zó­lag.

70 vég­ha­tá­ro­zat

A ma­gyar–cseh­szlo­vák la­kos­ság­cse­re 1946. feb­ruár vé­gé­től, az egyez­mény aláírá­sá­tól egé­szen 1949 nya­ráig, a Csor­ba-tói egyez­mény meg­kö­té­séig, az egyez­mény­hez kap­cso­ló­dó va­gyon­jo­gi kér­dé­sek le­zá­rá­sáig – „sző­nyeg alá söp­ré­séig” –, vagyis kö­zel há­rom és fél évig tar­tott. Az el­ső sza­kasz ha­tá­ra 1947. áp­ri­lis ele­je, a köl­csö­nös át­köl­töz­te­té­sek meg­kez­dé­se. Ezen idő­szak­ra esett egye­bek mel­lett mind­két ál­lam­ban az egyez­mény par­la­men­ti ra­ti­fi­ká­lá­sa, az egyez­mény­hez kap­cso­ló­dó ala­cso­nyabb szin­tű jog­sza­bá­lyok je­len­tős ré­szé­nek megal­ko­tá­sa, vagyis az át­köl­töz­te­té­sek ap­ró­lé­kos sza­bá­lyo­zá­sá­nak nem ép­pen zök­ke­nő­men­tes kö­zös ki­dol­go­zá­sa is.

A 14 cik­kely­ből és a hoz­zá­kap­cso­ló­dó füg­ge­lék­ből ál­ló tör­vény a cse­re min­den lé­nyege­sebb pont­ját

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.