rubicon

Halálélmények a samanizmusban

11 perc olvasás
Az ősi tár­sa­dal­mak embere fel­sőbb­ren­dű lé­ny­nek te­kin­tette sá­mán­ját. Az ő má­gi­kus-val­lá­sos ere­je szel­le­mi ké­pes­sé­gének ki­ter­jesz­té­sé­ben is ki­fe­je­zés­re jutott. A sá­mán az az em­ber, aki tud és em­lé­ke­zik, aki ér­ti az élet és a ha­lál tit­kait, aki köz­ve­tít az élet és a ha­lál kö­zött. A sá­mán egyik fon­tos feladata a ha­lot­tak lel­ké­nek át­ve­ze­té­se a túl­vi­lág­ra. A sá­mán el is játssza a ha­lot­ti ál­la­po­tot, tu­dat­vesz­tése va­la­mi­fé­le ha­lál előt­ti hely­zet.
A holtak birodalmában

Szi­bé­riá­ban, a To­bolszk vi­dé­kén la­kó ju­rák-­sza­mo­jé­dek kö­zött 1912-ben je­gyez­te le To­i­vo Leh­ti­sa­lo finn ku­ta­tó azt a mon­dát, amely­ben egy sá­mán­ról van szó, aki a do­bo­lás után Nu­su­hoz ment fel az ég­be. Nu­su azt mond­ta, hogy ő nem hív­ta ma­gá­hoz, és rá­pa­ran­csolt, hogy men­jen Nga­á­hoz, vagyis a ha­lál­hoz, s le­gyen an­nak a ve­je. Hét na­pig ván­do­rolt a föld alatt, ami­kor elér­ke­zett a ha­lál kuny­hó­já­hoz. De a ha­lál a két lá­nya kö­zül egyet sem volt haj­lan­dó hoz­záad­ni, ha­nem azt mond­ta, hogy ma­rad­jon ott ná­la és le­gyen a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.