rubicon

Halál és végtisztesség a késő középkori Magyarországon

17 perc olvasás
Az em­be­ri élet há­rom nagy for­du­ló­pont­ja a szü­le­tés, a há­zas­ság és a ha­lál, így az ezek­kel kap­cso­la­tos szo­ká­sok év­szá­za­dok óta kiala­kult, ma is élő for­má­kat hoztak létre. Az em­ber tár­sas lény, így ezek az ese­mé­nyek nem csu­pán az érin­tettek és csa­lád­juk, ha­nem a tá­gabb kör­nye­ze­tük szá­má­ra is kü­lö­nö­sen fon­to­sak. A ke­resz­tény val­lás az élet mind­há­rom for­du­ló­pont­já­hoz egy­há­zi rí­tu­so­kat lé­te­sí­tett. Ezek ta­lán épp a ha­lál­lal és a te­me­tés­sel kap­cso­lat­ban a leg­rész­le­te­seb­bek, és a leg­na­gyobb kö­zön­ség be­vo­ná­sá­val zaj­la­nak le.

A kö­zép­kor­ban ural­ko­dó ka­to­li­kus hit a lé­lek hal­ha­tat­lan­sá­gát, a test fel­tá­ma­dá­sát és az utol­só íté­le­tet vall­ja, azaz a bű­nö­sö­ket az örök kár­ho­zat vár­ja. A val­lá­si ta­ní­tás sze­rint a ki­sebb, bo­csá­na­tos bű­nö­ket el­kö­ve­tők lel­kei rö­vi­debb-hosszabb idő­re tisz­tí­tó­tűz­be ke­rül­nek, mie­lőtt az örök bol­dog­ság­ba jut­hat­nak. A bű­nök­től a gyó­nás szent­sé­ge ál­tal le­hetett bűn­bo­csá­na­tot nyer­ni. A

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.