rubicon

Gyermekélet, gyermekhalál a 16–17. századi Magyarországon

7 perc olvasás
A gyer­mek be­teg­sé­ge és ha­lá­la a leg­ször­nyűbb em­be­ri él­mény. So­kan mégis azt gon­dol­ják, hogy a gyer­me­ket fe­nye­ge­tő ha­lál el­le­ni küz­de­lem le­he­tő­sé­gét vagy szük­sé­ges­sé­gét csak a mo­dern tár­sa­dal­mak is­mer­ték fel. Ko­ráb­ban – e sze­rint a fel­té­te­le­zés sze­rint – az em­be­rek fa­ta­lis­ta mó­don, a be­teg­sé­get és a ha­lált Is­ten aka­ra­tá­nak tu­laj­do­nít­va fo­gad­ták a sors­csa­pá­so­kat. A té­nyek mást mu­tat­nak. Ma­gyaror­szág tör­té­ne­té­nek egyik ne­héz kor­sza­ká­ban, az ál­lan­dó há­bo­rúk kö­zött telt 16–17. szá­zad­ból gyűj­tött ada­tok be­szé­de­sen szól­nak a gyer­me­kek­re for­dí­tott fi­gye­lem­ről. Min­den rendelkezésünkre álló adat ar­ról ta­nús­ko­dik, hogy a gyer­mek gon­do­zá­sa, gyó­gyí­tá­sa, az el­vesz­té­se el­le­ni küz­de­lem volt a tár­sa­dal­mi­lag el­fo­ga­dott ma­ga­tar­tás.

Az e korból származó for­rá­sok között még alig találunk olyat,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.