rubicon

Gróf Esterházy Miksa

Az atlétika magyarországi meghonosítója
5 perc olvasás

„Ta­gad­ha­tat­lan, hogy ha­zánk­ban az úgy­ne­ve­zett »Sport« bi­zo­nyos ágai nagy rész­vét­nek ör­vend­nek, De fáj­da­lom, csak azon ágai a Sport­nak, me­lyek­nek ka­pui ki­vá­ló­lag a fel­sőbb – vagy he­lye­seb­ben a gaz­da­gabb – osz­tá­lyok tag­jai előtt nyit­vák. Szük­ség­te­len azo­kat elő­so­rol­ni. Tud­juk mind­nyá­jan, hogy a ver­seny­sport [ti. ló­ver­seny­zés – Z. M.], a fal­ka­va­dá­sza­tok, az aga­rá­szat, cser­ké­szet s a med­ve­va­dá­szat ré­szint rop­pant sok pénz­be ke­rül­nek, ré­szint in­di­rec­te csak­nem uro­dal­mak bí­rá­sát fel­té­te­le­zik.” E so­ro­kat Es­ter­há­zy Mik­sa ve­tet­te pa­pír­ra az at­lé­ti­ka nép­sze­rű­sí­té­se ér­de­ké­ben in­dí­tott cikk­so­ro­za­tá­nak el­ső, 1874. áp­ri­lis 22-én a Va­dász- és Ver­seny­lap ha­sáb­jain meg­je­lent cik­ké­ben.

Amit Szé­che­nyi Ist­ván je­len­tett a ma­gyaror­szá­gi ló­ver­seny­zés szá­má­ra, az volt Es­ter­há­zy Mik­sa a ha­zai at­lé­ti­ka kez­de­tei­nél: ala­pí­tó,

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.