rubicon

Galamb, Zeppelin és a Vörös Báró

A német légi hadviselés
8 perc olvasás

Az 1914–1918 kö­zöt­ti lé­gi há­bo­rú több fel­fo­gás sze­rint a né­me­tek és a szö­vet­sé­ge­sek va­dász­re­pü­lő ászai­nak lo­va­gias, em­ber em­ber el­le­ni küz­del­me volt a le­ve­gő­ben. A legis­mer­tebb ne­vek kö­zött említik Manf­red von Rich­tho­fen gró­fot, Ernst Ude­tet, Her­mann Göringet, Os­wald Bo­el­cket és Max Im­mel­mannt. S va­ló­ban: a há­ború vé­gén a né­met front­re­pü­lő­gé­pek negy­ven szá­za­lé­ka egy­ülé­ses vadász­gép volt.

1914-ben, az el­ső vi­lág­há­bo­rú kez­de­tén a Né­met Bi­ro­da­lom 232 be­vet­he­tő re­pü­lő­gép­pel ren­del­ke­zett a fron­to­kon. Ve­lük szem­ben 165 fran­cia, 63 brit és 263 orosz re­pü­lő­gép állt. A né­me­tek szám­sze­rű hát­rá­nya fegy­ver­ke­zé­si tem­pó­juk el­le­né­re a há­bo­rú vé­géig ke­ve­set vál­to­zott. A moz­gó­sí­tá­si terv ér­tel­mé­ben min­den né­met had­se­reg legalább egy tá­bo­ri re­pü­lő­gép­osz­tállyal ren­del­ke­zett, amely hat re­pü­lő­gép­ből állt. A tá­vol­fel­de­rí­tés a fia­tal re­pü­lő­csa­pa­tok egyér­tel­mű feladat­kö­ré­hez tar­to­zott, de a kö­zel­fel­de­rí­tés ese­té­ben a ha­gyo­má­nyos ka­to­nai ve­ze­tés to­vább­ra is in­kább a lo­vas­ság­ra tá­masz­ko­dott. Az el­ső fel­de­rí­té­si si­ke­re­ket a tan­nen­ber­gi csa­ta hoz­ta, s a re­pü­lő­csa­pa­tok büsz­kén ír­ták zász­la­juk­ra Paul

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.