rubicon

Francia megszállás Magyarországon, 1809

8 perc olvasás

A Habs­burg Bi­ro­da­lom 1792 óta szin­te fo­lya­ma­to­san had­ban állt a köz­tár­sa­sá­gi, majd a csá­szá­ri Fran­ciaor­szág­gal. A fran­cia ex­pan­ziós po­li­ti­kát I. Fe­renc si­ker­te­le­nül pró­bál­ta megál­lí­ta­ni, Auszt­ria a Na­pó­leon el­len lét­re­ho­zott ún. koa­lí­ciós há­bo­rúk­ból vesz­te­sen ke­rült ki. A har­cok a Ma­gyar Ki­rály­ság­tól is nagy erő­fe­szí­té­se­ket igé­nyel­tek. Az or­szág ha­di­adó­val és ka­to­nák­kal rend­sze­re­sen hoz­zá­já­rult a had­já­ra­tok­hoz, to­váb­bá a rész­vé­tel egyik for­má­ja volt az 1809-ben utol­já­ra össze­hí­vott ne­me­si fel­ke­lés, az in­szur­rek­ci­ó. Az 1809-ben le­zaj­lott 5. koa­lí­ciós há­bo­rú­ban Ma­gyaror­szág is had­szín­tér­ré, majd – fél év­re – meg­szállt or­szág­gá vált. 

1809 ta­va­szán Auszt­ria ha­dat üzent a Fran­cia Csá­szár­ság­nak, ám a kez­de­ti ha­di si­ke­re­ket ha­ma­ro­san vissza­vo­nu­lás kö­vet­te. Má­jus 13-án a fran­ciák 1805 után im­már má­sod­szor vo­nul­tak be Bécs­be. In­nen in­téz­te Na­pó­leon két nap­pal ké­sőbb hí­res

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.