rubicon

Fogyatkozó magyarság

A vajdasági magyar népességcsökkenésről
3 perc olvasás

A vaj­da­sá­gi ma­gyar né­pes­ség fo­gyá­sa tra­gi­kus üte­mű: szá­muk a 20. szá­zad nagy ré­szé­ben 400 ezer fő fe­lett volt, de 2002-re 290 ezer­re csök­kent a nép­szám­lá­lá­si ada­tok sze­rint, s ezt el­ső­sor­ban a ki­ván­dor­lás, majd a ter­mé­sze­tes sza­po­ro­dás drá­mai csök­ke­né­se okoz­ta. A kor­össze­té­tel is fo­ko­za­to­san úgy ala­kult, hogy a fo­lya­mat ön­ger­jesz­tő­vé vált, ma pe­dig már megál­lít­ha­tat­lan­nak és vissza­for­dít­ha­tat­lan­nak lát­szik. Néz­zük át idő­rend­ben a főbb be­fo­lyá­so­ló té­nye­ző­ket!

Ju­go­szlá­viá­ból 1918–24 kö­zött re­giszt­rál­tan 44 ezer fő kény­sze­rült az anya­or­szág­ba ha­za­te­le­pül­ni, fő­ként köz­igaz­ga­tá­si al­kal­ma­zot­tak, ér­tel­mi­sé­giek, nagy­bir­to­ko­sok és cse­lé­dek. Azt, hogy az egyes or­szág­ré­szek­ből mi­lyen megosz­lás­ban jöt­tek az át­te­le­pü­lők, nem is­mer­jük, de becs­lé­sek sze­rint a Vaj­da­sá­got 1918–41 kö­zött legalább 40 ezer ma­gyar hagy­ta el. A ma­gya­rok (el­ső­sor­ban a vaj­da­sá­giak) a ten­ge­ren­tú­li kiván­dor­lás­ból is ki­vet­ték a ré­szü­ket 1941-ig, Mir­nics Ká­roly sze­rint mint­egy 60 ezer fő­vel.

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú kez­de­tén és a Bács­ka Ma­gyaror­szág­hoz csa­to­lá­sa (1941) után az ad­dig be­te­le­pült szerb te­le­pe­sek na­gyobb ré­sze el­köl­tö­zött Kö­zép-Szer­biá­ba, má­sik ré­szü­ket pe­dig in­ter­nál­ták. He­lyük­re bu­ko­vi­nai szé­ke­lye­ket (va­ló­já­ban csán­gó­kat) és bosz­niai ma­gyar me­ne­kül­te­ket te­le­pí­tet­tek (a Bács­ká­ba), össze­sen kb. 16 ezer főt. Ter­mé­sze­tes­nek te­kint­het­jük, hogy a ma­gyar ad­mi­niszt­rá­ció visszaál­lí­tá­sa mintegy 20 ezer tiszt­vi­se­lő, hi­va­tal­nok, rend­őr és csa­lád­tag­jaik be­te­le­pü­lé­sé­vel járt együtt. 

A bács­kai szerb par­ti­zán­ak­ciók­ra vá­la­szul az 1941–44 kö­zöt­ti idő­szak­ban össze­sen 4629 főt, ezen be­lül 1942 ja­nuár­já­ban, a „hi­deg na­po­kon” Új­vi­dé­ken és kör­nyé­kén raz­ziák és pog­ro­mok ke­re­té­ben mintegy 3310, fő­leg szerb és zsi­dó la­kost öl­tek meg a ma­gyar had­se­reg ka­to­nái. 

A Bács­ká­ban 1944 őszé­re mintegy 35 ez­res ma­gyar la­kos­ság és az itt élő né­me­tek nagy ré­sze el­me­ne­kült. A Dél­vi­dé­ket

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.