rubicon

Fekete lexikon

43 nyilas életút
21 perc olvasás

A ma­gyar szél­ső­jobb tár­sa­dal­mi beágya­zott­sá­ga és hely­ze­te mind a mai na­pig fel­tá­rat­lan. A párt­ál­la­mi tör­té­net­írás a nyi­la­so­kat dek­lasszált, lum­pen ele­mek­nek igye­ke­zett beál­lí­ta­ni, s kü­lön­bö­ző okok­ból, de a ma­gyar tár­sa­da­lom­ban so­kan vol­tak ér­de­kel­tek ab­ban, hogy ne kell­jen szem­be­néz­ni a nyi­las szel­le­mi­ség el­ter­jedt­sé­gé­vel. A há­bo­rús fő­bű­nö­sö­ket le­szá­mít­va nem is­mer­jük a nyi­las moz­ga­lom fon­to­sabb alak­jait sem. Az egyé­ni sor­sok is­me­re­te nél­kül azon­ban csak el­na­gyolt ké­pet le­het al­kot­ni ar­ról a moz­ga­lom­ról, amely az 1939-es vá­lasz­tá­son az or­szág la­kos­sá­gá­nak igen je­len­té­keny ré­szét megérin­tet­te. Az alább kö­zölt 43 nyi­las po­li­ti­kus és ak­ti­vis­ta élet­raj­za be­pil­lan­tást en­ged a nyi­las moz­ga­lom he­te­ro­ge­ni­tá­sá­ba, és né­mi hát­tér-in­for­má­ció­val szol­gál an­nak megér­té­sé­hez, ho­gyan vál­ha­tott va­la­ki egy em­ber­te­len moz­ga­lom hí­vé­vé. Az élet­raj­zi ada­tok sze­lek­ti­vi­tá­suk el­le­né­re is kö­vet­kez­te­té­sek­re ad­nak al­kal­mat: fel­tű­nő, hogy a Hor­thy-rend­szer a nyi­las ak­ti­vis­tá­kat le­he­tő­ség sze­rint 1944-ig ül­döz­te, és fel­tű­nő az is, hogy sok­szor vé­let­le­nek dön­töt­ték el: va­la­ki­ből nyi­las lesz vagy kom­mu­nis­ta. Fi­gye­lem­re mél­tó az is, hogy az „ős­nyi­la­sok” kö­zül 1944-ben alig egy-két sze­mély ját­szott sze­re­pet. Az élet­raj­zok ta­nul­sá­go­sak ab­ból a szem­pont­ból is, hogy mi tör­tént az érin­tet­tek­kel a há­bo­rú után. Az itt sze­rep­lő sze­mé­lye­ket mintegy 350 nyi­las po­li­ti­kus és ak­ti­vis­ta kö­zül vá­lo­gat­tam ki úgy, hogy a vá­lo­ga­tás a nyi­las párt ér­tel­mi­sé­gi ve­ze­té­sé­re néz­ve né­mi­leg rep­re­zen­ta­tív ké­pet ad­jon. Az ada­tok dön­tően az Ál­lam­biz­ton­sá­gi Szol­gá­la­tok Tör­té­ne­ti Hi­va­ta­lá­ban őr­zött ak­ták­ból ke­rül­tek ki. Szá­la­si a rend­őri be­til­tá­sok miatt négy al­ka­lom­mal át­ke­resz­tel­te párt­ját. A főbb párt­meg­ne­ve­zé­sek: NAP=Nem­zet Aka­ra­tá­nak Párt­ja (1935–1937), MNSZP=Ma­gyar Nem­ze­ti­szo­cia­lis­ta Párt (1937–1939), NYKP=Nyi­las­ke­resz­tes Párt (1939–1945). To­váb­bi rö­vi­dí­té­sek: SZDP=Szo­ciál­de­mok­ra­ta Párt, VKF=Ve­zér­ka­ri Fő­nök­ség, HM=Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­rium, NOT=Nép­bí­ró­sá­gok Or­szá­gos Ta­ná­csa.

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.