rubicon

Ez földi hazát örök mennyei palotával elcserélni

6 perc olvasás
Nincs még egy kor­szak, ame­lyik annyit fog­lal­ko­zott vol­na a ha­lál gon­do­la­tá­val, mint a ké­ső kö­zép­kor. Az egész élet fö­lött ott vissz­hang­zik a me­men­to mo­ri ko­mor hang­ja. Az ál­do­za­tát el­ra­ga­dó ka­szás csont­váz, az osz­lás­nak in­dult vagy tisz­tí­tó­tűz­ben szen­ve­dő tes­tek ször­nyű lát­vá­nya töl­töt­te meg a temp­lo­mok fa­lait s a hó­rás­köny­vek lap­jait, de ezek­kel a ké­pek­kel ré­mí­tet­ték hall­ga­tói­kat a nép kö­zött pré­di­ká­ló kol­du­ló ba­rá­tok is.

Akár a kor szim­bó­lu­má­nak is te­kint­het­jük az úgy­ne­ve­zett Ro­han­-i­ma­könyv egyik áb­rá­zo­lá­sát, amely a ké­ső kö­zép­kor va­la­mennyi fé­lel­mét ma­gá­ba sű­rí­ti. A ké­pen a ha­lott lel­kéért az ör­dög és az an­gyal kö­zött fo­lyó küz­de­lem lát­ha­tó: „Lel­ke­met a Te ke­zed­be adom” – ol­vas­hat­juk la­ti­nul a ha­lott szá­já­ból te­ke­re­dő mon­dat­sza­la­gon. A menny­ből föl­di kö­zel­ség­be eresz­ke­dő Atya­is­ten fran­ciául vá­la­szol: „Bűn­hődj bű­nei­dért, és ná­lam le­szel az íté­let nap­ján.”

Az elkerülhetetlen halál

A ha­lál a 14. szá­zad­ban

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.